ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(1): 23-35

Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache

Dilaram Billur Çelik1, Haluk Arkar2, Fethi İdiman3
1Uz.Psk., Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya,
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
3Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Objective: Over the past years, psychiatric comorbidities and typical personality traits were frequently observed in migraine patients. Psychological profile in migraine patients has been extensively explored. The aim of this study was to investigate the psychological risk factors in migraine such as personality traits, anger and depression and identify whether migraine patients and healty controls share distinctive psychological profile in the context of Cloninger's seven-factor psychobiological model of personality. Method: 85 patients diagnosed according to International Classification of Headache Disorders suffering from migraine referred to the Headache Clinic of Dokuz Eylül University Neurology Department were enrolled in the study and compared to a control group of 85 healthy subjects. Patients and controls completed the Temperament and Character Inventory, The Beck Depression Inventory, and the Trait Anger Expression Inventory. Results: Similar to previous findings, results showed that personality, anger traits and depressive symptomatology of migraine patients are different from healthy people. Patients suffering from migraine showed more depressive symptoms, tendency to high level of anger, and a distinctive personality profile with high harm avoidance, high persistence, low self directedness and low novelty seeking. Conclusion: The results suggest that the temperament which is considered to be the genetic component of personality plays role in migraine and this also supports the theory that migraine is a genetic-based disase. Further biochemical and genetic studies may reveal the relationships between psychological profile and developing migraine.

Keywords: Key Words: Migraine, anger, temperament, character

Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri

Dilaram Billur Çelik1, Haluk Arkar2, Fethi İdiman3
1Uz.Psk., Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya,
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
3Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Migren hastalarında psikiyatrik eştanılar ve tipik kişilik özellikleri uzun yıllardır gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, Cloninger'in psikobiyolojik kişilik kuramı bağlamında kişilik özellikleri, öfke ve depresyon gibi psikolojik risk faktörlerini araştırmak ve migren hastalarını sağlıklı kişilerden ayıran özelikleri tanımlamak amaçlandı. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başağrısı Polikliniği'ne başvuran Uluslararası Başağrısı Sınıflaması 2004'e göre migren tanı ölçütlerini karşılayan 85 hasta (yaş ortalaması 36.4) çalışmaya dahil edilmiş ve 85 sağlıklı kişi (yaş ortalaması 34.6) ile karşılaştırılmıştır. Katılımcılara Mizaç-Karakter Envanteri, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Envanteri uygulanmıştır. Bulgular: Migren hastalarının daha fazla depresif belirti gösterdiği, yüksek düzeyde öfke eğilimi olduğu, kişilik özelliklerinin yüksek zarardan kaçınma ve sebat etme ile düşük kendini yönetme ve yenilik arama boyutlarında sağlıklı kişilerden farklılaştığı görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar, migren hastalarını sağlıklı bireylerden farklı kılanın daha çok genetik temelli olan mizaç özelliklerinin olduğunu göstermekte ve migrenin genetik temelli bir hastalık olduğu ile ilgili kuramlarla örtüşmektedir. Kesin ve doğrudan sonuçlar, laboratuvar incelenmelerini de kapsayan çok disiplinli çalışmaların gerçevvkleştirilmesi ile elde edilebilir. Anahtar Sözcükler: Migren, öfke, mizaç, karakter

Anahtar Kelimeler: . Anahtar Sözcükler: Migren, öfke, mizaç, karakter

Dilaram Billur Çelik, Haluk Arkar, Fethi İdiman. Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache. J Clin Psy. 2010; 13(1): 23-35
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale