ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Panik Bozukluğunda Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(1): 41-48

Panik Bozukluğunda Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Özgün Karaer Karapıçak1, Kevser Aktaş2, Selçuk Aslan3
1Uz.Dr., Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay
2Uz.Dr., Özel Poliklinik,
3Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Sağlık Kaygısı Envanteri- Haftalık Kısa Form'un geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Çalışmaya 67 panik bozukluğu hastası ve 44 sağlıklı kontrol olgusu alınmıştır. Veriler SKE-KF, Panik Agorafobi Ölçeği (PAÖ) ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ) kullanılarak toplanmıştır, ilk görüşmeden 1 hafta sonra SKE-KF tekrar uygulanmıştır. SKE-KF, 2002 yılında Salkovskis ve ark.'nın oluşturduğu, hastanın kendisinin değerlendirdiği, 18 maddeden oluşan, fiziksel sağlık durumundan bağımsız olarak sağlık kaygısını ölçen bir envanterdir. Bulgular: Ayırdedici geçerlik incelemesinde sağlıklı grup ve hasta grubu arası değerlendirme yapılmış birinci değerlendirmede ortalama SKE- KF puanı kontrol grubunda 10.1 ±4.9 hasta grubunda ise 27.9±11.4 bulunmuştur (p<0.0001). Benzer bulgular ikinci değerlendirme için de saptanmıştır. Benzer ölçek geçerliği için Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği puanlan ile SKE-K puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde arada anlamlı bir pozitif korelasyon olduğu gözlenmiştir (pearson korelasyon: 0.46, pcO.OOOI). Güvenilirlik incelemesinde iç tutarlılıkla ilgili cronbach alfa değeri, tüm değerlendirildiğinde iç tutarlılık katsayısı cronbach alfa=0.91 bulundu. Sonuç: SKE-KF Türkçe uyarlaması, panik bozukluğu hastalarında, sağlık kaygısını değerlendirmede yeterli derecede geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sağlık kaygısı, panik bozukluğu, hipokondriyazis.


Turkish Validity and Reliability Study of Health Anxiety inventory (Weekly Short Form) in Cases of Panic Disorders

Özgün Karaer Karapıçak1, Kevser Aktaş2, Selçuk Aslan3
1Uz.Dr., Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay
2Uz.Dr., Özel Poliklinik,
3Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objection: The aim of this study was to carry out the validity and reliability of the "Health Anxiety Inventory - Short From" in Turkish. Method: The present study included the patients with panic disorder (N= 67) and healthy controls (N= 44). The data were collected by using Health Anxiety Inventory - Short Form, Panic- Agoraphobia Scale and Hamilton Anxiety Rating Scale. The Health Anxiety Inventory- Short Form was carried out one week later than the first interview. The Health Anxiety Inventory- Short Form is a self-test inventory produced by Salkovskis et al. (2002) that composed of 18 items evaluating health anxiety, independent from the current health status. Results: In the evaluation of validity among the patient group and health controls, mean Health Anxiety Inventory- Short Form scores was 10.1 ±4.9 in healthy controls and was 27.9 ±11.4 in the patient group (pcO.OOOI) in the first interview. In the second interview the similar results were obtained. For the similar scale validity evaluation, the correlation of these results with the Hamilton Anxiety Rating Scale scores were examined and a positive correlation was found between the scores (Pearson Correlation: 0.46; pcO.OOOI). For the evaluation of reliability, the internal validity was carried out in all participants and the internal validity coefficient Cronbach Alpha value was found to be 0.91. Conclusion: The adaptation Health Anxiety Inventory- Short Form into Turkish language was found to be a valid and reliable instrument in evaluating health anxiety in patients with panic disorder.

Keywords: Key Words: Health anxiety, panic disorder, hypochondriasis.


Özgün Karaer Karapıçak, Kevser Aktaş, Selçuk Aslan. Turkish Validity and Reliability Study of Health Anxiety inventory (Weekly Short Form) in Cases of Panic Disorders. J Clin Psy. 2012; 15(1): 41-48


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2060 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale