ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Polikistik over sendromu tanılı hastalarda baskın mizaç özellikleri ile aleksitimi ve dürtüsellik düzeyleri (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 69-76 | DOI: 10.5505/kpd.2020.28190

Polikistik over sendromu tanılı hastalarda baskın mizaç özellikleri ile aleksitimi ve dürtüsellik düzeyleri (tur)

Filiz Özsoy1, Asker Zeki Özsoy2, Hatice Yilmaz Doğru2
1Tokat Devlet Hastanesi
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Çalışmamızda adet düzensizliği, kıllanma, infertilite ve hiperandrojenizm ile seyreden Polikistik Over Sendromu (PKOS) tanılı hastaların aleksitimi, dürtüsellik düzeyleri ve baskın mizaç özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Çalışmaya kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine adet düzensizliği şikayeti ile başvuran ve Roterdam kriterlerine göre PKOS tanısı konulan 105 kadın hasta alındı. Hastalar ile demografik veriler ile eşleşebilecek 100 kişi de sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara; sosyodemografik veri formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11), Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A), Ferriman-Gallwey (mFG) ölçekleri uygulandı


BULGULAR: BBulgular: Hastaların yaş ortalaması 23.94±4.64, kontrol grubunun 24.54±6.77 idi. Katılımcıların yaş ortalaması, medeni durumu ve eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak farklılık tespit edilmedi. HADÖ anksiyete ve depresyon skorları açısından da gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05). TAÖ-20 için duyguları tanıma alt boyutu ve toplam aleksitimi düzeyleri hastaların sağlıklı kontrollerden yüksekti (sırası ile p değerleri; <0.001 ve 0.018). BIS-11 için dikkatle ilişkili dürtüsellik ve dürtüsellik toplam puanları hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi (sırası ile p değerleri; 0.007, 0.004). TEMPS-A ortalama mizaç puanları hasta grubunda, kontrollerle kıyaslandığında tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmamızda; PKOS hastalarının belli boyutlarda daha fazla dürtüsel ve aleksitimik ve bir ya da birden fazla baskın mizaç özelliğine sahip oldukları görüldü. Elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak PKOS tanılı hastalara daha fazla yardımcı olabilmek, ortaya çıkabilecek psikiyatrik semptomları ve hastalıkları fark edip tedavi edebilmek adına hastaların psikiyatrik olarak desteklenmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, aleksitimi, dürtüsellik, baskın mizaç

Temperament features, alexithymia, impulsiveness levels of patients with polycystic ovary syndrome (tur)

Filiz Özsoy1, Asker Zeki Özsoy2, Hatice Yilmaz Doğru2
1Tokat Satte Hospital
2Gaziosmanpasa University School of Medicine Department of Gynecology and Obstetricy

INTRODUCTION: Objective: This study aims to investigate the temperament features, alexithymia and impulsivity levels of patients diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS); which manifests itself with menstrual irregularity, chronic anovulation, hirsutism, infertility and hyperandrogenism.


METHODS: Method: The study included 105 female patients who applied to Obstetrics and Gynecology Clinic and diagnosed PCOS based on Rotterdam criteria. 100 healthy controls were also included in the study matched for the demographic data. All participants were evaluated using the sociodemographic data form, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), Temperament Evaluation of the Memphis Pisa Parisand San Diego Auto-questionnaire (TEMPS-A) and Ferriman-Gallwey Scale (mFG).

RESULTS: Results: The mean age of the patients was 23.94±4.64 and the control group was 24.54±6.77.
There was no statistical difference between the average age, marital status and education level of the participants. There was no difference between the groups in terms of HADS anxiety and depression scores (p>0.05). The emotional recognition sub-dimension and total alexithymia levels were higher for the TAÖ-20 than the healthy controls (p values, <0.001 and 0.018, respectively). Attention-related impulsivity and impulsivity total scores for BIS-11 were statistically significantly higher in the patient group (p values, respectively, 0.007, 0.004). Average TEMPS-A scores and all of its subscales were statistically higher in the patient group compared to controls (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Discussion: Patients with polycystic ovary syndrome were more impulsive and alexithymic in certain dimensions and consequently had one or more dominant temperament features. Based on these differences, in order to help the patients more and, it is recommended that patients be supported psychiatrically in order to recognize and treat possible psychiatric symptoms and diseases.

Keywords: Polycystic ovary syndrome, alexithymia, impulsiveness, temperament-character.

Filiz Özsoy, Asker Zeki Özsoy, Hatice Yilmaz Doğru. Temperament features, alexithymia, impulsiveness levels of patients with polycystic ovary syndrome (tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 69-76

Sorumlu Yazar: Filiz Özsoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale