ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
COVID-19 pandemisinin bipolar bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesine etkisi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 33-40 | DOI: 10.5505/kpd.2020.26576

COVID-19 pandemisinin bipolar bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesine etkisi (tur)

Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: KOVİD-19 pandemisi sürecinde Bipolar Bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesindeki değişimleri ve evde geçirilen süre ile ilişkisini araştırmak, hastaların kilo, sigara ve alkol kullanım miktarlarındaki değişiklikleri değerlendirerek sürecin hastalar üzerine etkilerini saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) Bipolar Bozukluk tanısı ile en az 1 yıldır düzenli olarak takip edilmekte olan hastaların dosyaları tarandı. Çalışma kriterlerini karşılayan, dosyasında; pandemi sebepli sosyal izolasyon tedbirleri başlamadan önceki 3 ay içerisinde ve bu tarihten en az 2 ay sonrasında uygulanmış olan Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) verileri eksiksiz olan hastalar çalışma kapsamına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 18-60 yaş aralığında 42 hasta dahil edildi. PUKİ’nin alt boyutlarından “uyku süresi” ve “alışılmış uyku etkinliği” dışındakilerin ve genel uyku kalitesinin pandemi sürecinde anlamlı olarak bozulduğu ancak bu bozulmanın evde kalınan gün sayısı ile ilişkili olmadığı bulundu. Hastalarımızın %52,4’ünde kilo artışı olduğu, sigara kullananların %7,1’inin sigara kullanımını artırdığı, depresyon ve mani derecelendirme ölçek puanlarında anlamlı değişiklik olmadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Remisyon döneminde olmalarına rağmen, hastaların uyku kaliteleri olumsuz etkilenmiştir. Elde ettiğimiz veriler TRSM hizmetlerinin önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Uyku Kalitesi, KOVID-19 Pandemisi

The effect of COVID-19 pandemic on the sleep quality of patients who have the diagnosis of Bipolar Disorder (tur)

Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla
Hitit University Çorum Erol Olçok Education and Research Hospital

INTRODUCTION: It was aimed to investigate the changes in sleep quality of patients who have the diagnosis Bipolar Disorder during the COVID-19 pandemic process and its relation with the time spent at home, and to determine the effects of the process on patients by investigating the changes in patients' weight, the amount of smoking and alcohol use.
METHODS: The files of patients who have been regularly followed up for at least 1 year with the diagnosis of Bipolar Disorder at the Community Mental Health Center were examined. Patients who met working criteria and patients whose data for the Pittsburg Sleep Quality Index, Young Mania Rating Scale, and Hamilton Depression Rating Scale, which were applied within 3 months before the start of social isolation measures and at least 2 months after this date was complete in their file, were included in the study.
RESULTS: 42 patients aged between 21 and 60 were included in the study. It was found that subscales of PUKI except the "sleep time" and "habitual sleep efficacy" and the general sleep quality were significantly impaired during the pandemic process, but this impairement was not related to the number of days spent at home. It was determined that 52.4% of our patients put on weight, 7.1% of smokers increased smoking, and there was no significant change in depression and mania scale scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although they were in remission period, the sleep quality of the patients was negatively affected. These findings indicates the importance of Community Mental Health Center services.

Keywords: Bipolar Disorder, Sleep Quality, COVID-19 Pandemic

Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla. The effect of COVID-19 pandemic on the sleep quality of patients who have the diagnosis of Bipolar Disorder (tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 33-40

Sorumlu Yazar: Ünsal Aydınoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale