ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm Olgusu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 181-184

Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm Olgusu

Musa Şahpolat1, Önder Kavakçı2, Nesim Kuğu3
1Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
2Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
3Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas

Şizofreni tedavisinde 1 950'li yıllardan itibaren tipik antip- sikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar dopamin (D2) reseptörlerini bloke ederek hiperprolaktinemi, negatif semptomlarda kötüleşmeye distoni, parkinsonizm, aka- tizi, tardiv diskinezi gibi ekstrapiramidal sistem (EPS) yan etkilerine neden olmaktadır. Sonraki yıllarda ise tipik antipsikotiklere kıyasla daha az ekstrapramidal yan etkileri olan, D2 ve 5HT2A reseptör blokajı yapan atipik antipsikotikler geliştirilmiş ve kullanımları giderek yaygınlaşmıştır. Antipsikotiklere bağlı parkinsonizm "psödo parkinsonizm" olarak da adlandırılır ve kaslarda sertlik, yürürken ayağını sürüme, düşme, maske yüz, kilo kaybı ve oturduğu yerden kalkmada güçlük ile başlar. Atipik antipsikotik kullanımı ile ilgili çalışmalarda, atipik antipikotiklerin ilaca bağlı parkinsonizm gelişiminde tipik antipsikotiklere göre düşük risk taşıdığı gösterilmiştir. Paliperidon, risperidonun aktif metaboliti olan 9- hidroksi risperidon'un ozmotik kontrollü salım oral uygulama sistemi (OROS) teknolojisi ile birleştirilmesi sonucu elde edilen bir atipik antipsikotiktir. Paliperidon santral yoldan aktif bir D2 ve 5HT2A reseptörleri antagonisti olmakla birlikte alfal ve alfa2 adrenerjik ve H1 histamin- erjik reseptörler üzerinde de antagonist etkilidir. Paliperidonun ekstrapiramidal sistem yan etkileri açısından özellikle 9 mg/günden düşük dozlarda plasebodan anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu olgu sunumunda şizofreni tanısıyla takip edilmiş, tedavisi paliperidon (6 mg/gün) ile düzenlenmiş ve paliperidon tedavisinin altıncı gününde parkinsonizm tablosu gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Paliperidon, parkinsonizm, atipik antipiskotiklere bağlı ekstrapiramidal yan etkiler.


Parkinsonism Developed by Paliperidon Usage: A Case Report

Musa Şahpolat1, Önder Kavakçı2, Nesim Kuğu3
1Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
2Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas
3Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas

Typical antipsychotic medications are used to treat schizophrenia since 1950s.These drugs may cause side effects over extrapyramidal system (EPS) such as hyperprolactinemia, worsening of negative symptoms and dystonia, parkinsonism, akathisia and tardive dyskinesia by blocking dopamine (D2) receptors. In recent years, atypical antipsychotics managing D2 and 5HT2A receptor blockage with fewer extrapyramidal side effects compared to typical antipsychotics have been developed and their use has progressively increased. Antipsychotic- induced Parkinsonism is also called as "pseudo- Parkinsonism" and starts with symptoms such as muscle stiffness, foot-walking, drop, mask face, weight loss and difficulty in getting up from the seat. In studies regarding the use of atypical antipsychotics, atypicals have been shown to have lower risk profile versus typical antipsychotics on development of drug-induced Parkinsonism. Paliperidone is an atypical antipsychotic obtained by combining 9-hydroxy risperidone,which is an active metabolite of risperidone, with oral administration technology of osmotic controlled release systems (OROS). Paliperidone is a D2 and 5HT2A receptor antagonist, which is active by central path, and also has antagonist effects on alphal and alpha2-adrenergic and histamine HI receptors. There is no significant difference from placebo especially at lower doses than 9 mg / day in terms of extrapyramidal side effects. In this case report, a patient who was followed with diagnosis of schizophrenia is presented. After six days of paliperidone treatment (6 mg/day), the patient developed parkinsonism.

Keywords: Key Words: Paliperidon, parkinsonism, extrapyramidal side effects caused by atypical antipsychotics.


Musa Şahpolat, Önder Kavakçı, Nesim Kuğu. Parkinsonism Developed by Paliperidon Usage: A Case Report. J Clin Psy. 2013; 16(3): 181-184


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2113 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale