ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  IVF tedavisi gören kadınlarda bağlanma, yılmazlık, depresyon, anksiyete ve somatizasyon belirtileri ile infertiliteye ilişkin global stres düzeyi ve tedavi sonucu arasındaki ilişki (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(4): 446-455 | DOI: 10.5505/kpd.2020.24865  

IVF tedavisi gören kadınlarda bağlanma, yılmazlık, depresyon, anksiyete ve somatizasyon belirtileri ile infertiliteye ilişkin global stres düzeyi ve tedavi sonucu arasındaki ilişki (tur)

Pelin Kalcı1, Hakan Karaş2, Aslıhan Polat3
1Serbest Çalışan, İstanbul
2İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı IVF tedavisi gören kadınlarda depresyon, anksiyete, somatizasyon belirtileri, bağlanma özellikleri ve yılmazlık düzeyleri ile infertiliteye ilişkin global stres düzeyi arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmamızın bir diğer amacı ise depresyon, anksiyete ve somatizasyon belirtileri, yılmazlık düzeyleri, bağlanma özellikleri ve infertiliteye ilişkin global stres düzeyleri ile IVF tedavi sonucu arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne ardışık olarak başvuran ve IVF tedavisi için uygun görülen 88 kadın çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara infertilite tedavi protokolü öncesinde sosyodemografik veri formu, Kısa Semptom Envanterinin (KSE) depresyon, anksiyete ve somatizasyon alt ölçekleri, Fertilite Sorun Envanteri (FSE), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE) ve Yetişkin Yılmazlık Ölçeği (YYÖ) uygulanmıştır. Katılımcılara IVF tedavi protokolü uygulandıktan 3 ay sonraki izlemde gebelik oluşup oluşmadığı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: FSE toplam puanı ile YİYE kaygı (p= 0,000, r=0,314) ve YİYE kaçınma (p= 0,000, r=0,364) puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. FSE toplam puanı ile YYÖ toplam puanı arasında ise negatif yönde bir ilişki (p= 0,000, r=-0,434) olduğu belirlenmiştir. KSE anksiyete, depresyon ve somatizasyon alt boyut puanı, YİYE kaygı ve kaçınma puanı, YYÖ toplam ve alt boyut puanı ve FSE toplam puan ortalamalarının IVF tedavisi sonucuna göre farklılık göstermediği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları yılmazlık düzeyi ile bağlanmada kaygı ve kaçınma boyutlarının infertiliteye ilişkin stres ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Anksiyete, depresyon, somatizasyon, infertiliteye ilişkin global stres, bağlanma ve yılmazlık puanları IVF tedavi sonucu ile ilişkili bulunmamıştır. IVF tedavi sonucunun ruhsal sağlıkla ilgili değişkenlerle ilişkisini biyolojik belirteçler eşliğinde ve uzunlamasına çalışmalarla değerlendirmek faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: IVF, depresyon, anksiyete, somatizasyon, bağlanma, infertiliteye ilişkin stres, tedavi sonucu


The relationship of attachment characteristics, resilience, depression, anxiety and somatization symptoms with infertility related stress and treatment outcome in women undergone IVF treatment (tur)

Pelin Kalcı1, Hakan Karaş2, Aslıhan Polat3
1self-employed, Istanbul
2Istanbul Gelişim University, Psychology Department, Istanbul
3Kocaeli University Medical Faculty, Psychiatry Department, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the relationship of depression, anxiety, somatization symptoms, attachment dimensions and resilience with infertilitiy related stress. Our second aim was to explore the associations of depression, anxiety, somatization symptoms, attachment dimensions, resilience and infertility related stress with IVF treatment outcome.
METHODS: 88 women who were consecutively applied to the Kocaeli University Medical Faculty Hospital Assisted Reproductive Techniques Center and found eligible for IVF treatment were included in the study. Sociodemographic data form, depression, anxiety and somatization subscales of Brief Symptom Inventory (BSI), Experiences in Close Relationships Scale (ECR), The Resilience in Midlife Scale (RIM) and Fertility Problem Inventory (FPI) were administered to all participants before IVF treatment protocol. Participants were evaluated whether pregnancy occurred or not 3 months after the IVF treatment protocol was applied.
RESULTS: A significant positive correlation was found between the FSE total score and the ECR anxiety (p= 0,000, r=0,314) and ECR avoidance (p= 0,000, r=0,364) scores. A negative correlation was found also between the FSE total score and RIM total score (p= 0,000, r=-0,434). It was found that BSI anxiety, depression and somatization scores, ECR anxiety and avoidance scores, RIM total and subscale scores and FSE total score averages did not differ according to IVF treatment outcome.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study showed that the anxiety and avoidance dimensions of attachment and resilience are related to infertility stress. Anxiety, depression, somatization, infeetility related stress, attachment and resilience scores were not associated with IVF treatment outcome. The relationship between IVF treatment outcome and mental health variables should be evaluated with biological markers and longitudinal studies.

Keywords: IVF, depression, anxiety, somatization, attachment, resilience infertility related stress, treatment outcome


Pelin Kalcı, Hakan Karaş, Aslıhan Polat. The relationship of attachment characteristics, resilience, depression, anxiety and somatization symptoms with infertility related stress and treatment outcome in women undergone IVF treatment (tur). J Clin Psy. 2020; 23(4): 446-455

Sorumlu Yazar: Hakan Karaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (60 kere görüntülendi)
 (492 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale