ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Tüberkülozlu Hastalarda Depresyonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Aktif, Inaktif ve Kontrol Gruplarında Belirlenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(3): 113-124

Tüberkülozlu Hastalarda Depresyonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Aktif, Inaktif ve Kontrol Gruplarında Belirlenmesi

Demet Ünalan1, Mustafa Baştürk2, Ferhan Soyuer3, Osman Ceyhan4, Ahmet Öztürk5
1yard.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yard.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
5Uz.Dr., Biyoistatistik Anabilim Dalı., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Ayaktan tedavi gören tüberkülozlu hastalarda, aktif, inaktif ve kontrol gruplarında, depresyon oranları ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek, yaşam kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın kapsamını, bir yıllık süre içerisinde, Kayseri Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran 196 aktif ve 108 inaktif olgu ile 196 sağlıklı kontrol grubu oluşturmuştur. Çalışmada; anket formu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılmıştır. Bulgular: Yaşam kalitesinin bütün alanlarında kontrol grubunu oluşturan bireylerin puanlarının hasta gruplarını oluşturan bireylerinkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aktif ve inaktif olguların beck depresyon puanı ortalaması kontrol grubunu oluşturan bireylerinkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Çalışmamızdaki depresyon görülme oranı, aktif tüberkülozlu hastalarda (beck cut off £ 18) %44.9, inaktif tüberkülozlularda ise %41.6'dir. BDE ile SF 36 sağlık statüsü boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Logistik analizinde ise aktif olgularda, yaşam kalitesinin fiziksel rol sınırlamaları, enerji/canlılık, sosyal fonksiyonellik, duygusal rol sınırlamaları ve ruh sağlığı, inaktif olgularda; sosyal fonksiyonellik, ruh sağlığı yönünden iyilik hali arttıkça depresyon puanının 18 ve üzerinde olma olasılığı 0.001 kat daha azalmaktadır. Sonuç: Aktif olgularda olduğu gibi, inaktif olguların da yaşam kalitesi ve depresyon yönünden etkilendikleri ve bu iki değişken arasında anlamlı düzeyde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, depresyon, yaşam kalitesi.


Determining of the Effects of Depression on Quality of Life in Patients with Tuberculosis in Active, Inactive and Control Groups

Demet Ünalan1, Mustafa Baştürk2, Ferhan Soyuer3, Osman Ceyhan4, Ahmet Öztürk5
1yard.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yard.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4Prof.Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
5Uz.Dr., Biyoistatistik Anabilim Dalı., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Objectives: The purpose of this study is to determine the levels of quality of life (QOL) and the rates of depression in outpatients with tuberculosis in active, inactive and control groups and to study the relationship between depression and QOL. Methods: This defining type study includes 196 active and 108 inactive cases with tuberculosis who applied to the dispancery for tuberculosis in one year and 196 healthy control groups. A questionnaire form, SF-36 quality of life scale and Beck Depression Invantory (BDI) are used in study. Results: It was determined that the scores of the control group were higher than those of the individuals in the patient groups, in all aspects of QOL. The average of BDI score of the active and inactive cases were found to be significantly higher than control group (p<0.001). The ratio of depression is 44.9 % (beck cut off £ 18) in the patients with active tuberculosis and 41.6% in the patients with inactive tuberculosis. It was found that there was a significantly negative relationship between BDI score and SF-36 health status dimensions (p<0.05). In logistic analysis, as physical role limitations, energy/liveliness, social functionality, emotional role limitations and mental health of QOL increases in active cases and social functionality and mental health increases in inactive cases, the possibility of depression score being 18 and more decreases with a rate of 0.001. Conclusions: Inactive cases are also affected with respect to QOL and depression, as well as active cases, and it is found that there was a significant relation between these two variables.

Keywords: Key Words: Tuberculosis, depression, quality of life.


Demet Ünalan, Mustafa Baştürk, Ferhan Soyuer, Osman Ceyhan, Ahmet Öztürk. Determining of the Effects of Depression on Quality of Life in Patients with Tuberculosis in Active, Inactive and Control Groups. J Clin Psy. 2007; 10(3): 113-124


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (712 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale