ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 228-238 | DOI: 10.5505/kpd.2020.24008

The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation (tur)

Halime Şenay Güzel1, Gözde Akkaya2, Meltem Altuntaş3
1Asst. Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Human and Social Science, Department of Psychology, Ankara, Turkey
2Psy., Leksia Personal Development and Counseling Center, Ankara, Turkey
3Psy., Private Eryaman Special Education and Rehabilitation Center, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine to what extent the self-perception and difficulties in emotion regulation are predictors of depressive symptoms in children diagnosed with specific learning disorder (SLD). Furthermore the other aim was to investigate the mediating role of the difficulties in emotion regulation in the relationship between depressive symptoms and self-perception.
METHODS: The study sample was consisted of 326 participants among 10-14 ages, clinical group diagnosed with SLD (n = 156) and healthy control group (n = 170). Piers Harris Children's Self-Concept Scale, Children's Depression Scale, Emotion Adjustment Scale and Demographic Information Form were used as data collection tools.
RESULTS: According to the results depression and difficulties in emotion regulation scores of the SLD group were significantly higher; self-perception scores were lower than control group. It was found that self-perception and difficulties in emotion regulation significantly have predicted depressive symptoms in children with SLD; self-perception has predicted depressive symptoms in control group but difficulties in emotion regulation had no effect on depressive symptoms in this group. The mediator role analysis results have showed that difficulties in emotion regulation had a partial mediating role between depressive symptoms and self-perception in children with SLD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results obtained from the comparison of the clinical and the control group are consistent with the literature. The finding that difficulties in emotional regulation has a partial mediating role in the relationship between depressive symptoms and self-perception in SLD group is important for the intervention programs which will develop to increase the global functionality of individuals with SLD.

Keywords: Specific learning disorder, depressive symptoms, self-perception, difficulties in emotion regulation

Özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocukların depresif belirtileri ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü (tur)

Halime Şenay Güzel1, Gözde Akkaya2, Meltem Altuntaş3
1Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
2Psk., Leksia Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi, Ankara
3Psk., Özel Eryaman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocuklarda benlik algısı ve duygu düzenleme güçlüğünün depresif belirtileri ne ölçüde yordadığını incelemektir. Bunun yanı sıra depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün araştırılması da bir diğer amaçtır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini 10-14 yaş aralığında ÖÖB tanısı olan klinik grup (n= 156) ve sağlıklı kontrol grubu (n= 170) olmak üzere toplam 326 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Piers Harris Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Duygu Ayarlama Ölçeği ve Demografik Bilgi Alma Formu kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışma sonuçlarına göre ÖÖB’li grubun kontrol grubuna göre anlamlı olarak depresyon ve duygu düzenleme güçlüğü puanları daha yüksek; benlik algısı puanları ise daha düşüktür. ÖÖB’li çocuklarda benlik algısı ve duygu düzenleme güçlüğü, depresif belirtileri anlamlı olarak yordamaktadır; kontrol grubunda ise benlik algısının depresif belirtileri yordadığı belirlenmiş ancak duygu düzenleme güçlüğünün depresif belirtiler üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Aracı rol analizleri, ÖÖB’li çocuklarda duygu düzenleme güçlüğünün, depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide kısmi aracı etkisi olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik grup ile kontrol grubunun karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar alanyazın ile tutarlıdır. Klinik grupta depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün kısmi aracı rolü olduğunun bulunması, ÖÖB’li bireylerin genel işlevselliğinin arttırılmasına yönelik geliştirilecek müdahale programları için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme bozukluğu, depresif belirtiler, benlik algısı, duygu düzenleme güçlüğü

Halime Şenay Güzel, Gözde Akkaya, Meltem Altuntaş. The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation (tur). J Clin Psy. 2021; 24(2): 228-238

Corresponding Author: Gözde Akkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale