ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bir ayaktan tedavi birimine başvuran alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hastalarda klinik özellikler, ek ruhsal hastalıklar ve tedavi sonuçları: Retrospektif bir çalışma (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(3): 256-265 | DOI: 10.5505/kpd.2020.20438  

Bir ayaktan tedavi birimine başvuran alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hastalarda klinik özellikler, ek ruhsal hastalıklar ve tedavi sonuçları: Retrospektif bir çalışma (eng)

Ebru Aldemir
Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Alkol ve madde bağımlılığına yönelik yapılan çalışmalar, tarihsel olarak, kadın hastaları ihmal etmiş ve sadece erkek hastalarda yapılan çoğu çalışmanın sonuçları kadın popülasyonuna genelleştirilmiştir. Bu çalışmada, alkol/madde kullanım bozukluğu nedeniyle tedavi olmak üzere bir bağımlılık polikliniğine başvuran kadın hastalarda, sosyodemografik özelliklerin, alkol/madde kullanım özelliklerinin, ek ruhsal hastalıkların ve tedavi ve izlem sonuçlarının geriye dönük olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ege Üniversitesi Bağımlılık Polikliniği’ne 1 Mayıs 2013 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ardışık olarak başvuran ve DSM 5’e göre alkol/madde kullanım bozukluğu tanısı alan 68 kadın olgunun dosyası incelendi.
BULGULAR: Olguların %60.3’ünde alkol, %39.7’sinde madde kullanım bozukluğu mevcuttu. Madde kullanım bozukluğu tanısı olanlarda ağırlıklı olarak kullanılan madde %44.4 ile çoğul madde idi. Alkol kullanım bozukluğu tanılı olgularda sorunlu alkol kullanımı süresi 8.3±7.8 yıl, madde kullanım bozukluğu tanılı olgularda sorunlu madde kullanımı süresi 7.6±5.4 yıldı. Alkol kullanım bozukluğu olan grubun sorunlu alkol kullanımına başlama yaşı, madde kullanım bozukluğu olan grubun sorunlu madde kullanımına başlama yaşından daha büyüktü (t=3.643, p=0.001). Tüm olguların %54.2’sinde depresif bozukluk mevcuttu. Olguların %70.5’i en azından 1 ay süreyle kontrole gelmiş, en azından 1 ay süreyle kontrole gelen olguların %47.9’u idame tedavi almış ve kontrole geldiği süre boyunca %37.5’i tam ayıklığı sağlamıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alkol/madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hasta grubunda, sosyodemografik ve klinik özelliklerin değerlendirildiği, ülkemizdeki en geniş örneklemli bu çalışmanın bulguları, kontrollü ve uzunlamasına izlemli çalışmalarla geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: alkol kullanım bozukluğu, bağımlılık, cinsiyet farklılıkları, kadınlar, madde kullanım bozukluğu


Clinical features, comorbid mental disorders and treatment outcomes in female patients with alcohol and drug use disorder admitted to an outpatient treatment unit: A retrospective study (eng)

Ebru Aldemir
Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science, Izmir

INTRODUCTION: The studies on alcohol/drug addiction have historically neglected female patients and the results of most studies exclusively conducted on male patients have been generalized to include female population. This study aims to retrospectively investigate the sociodemographic characteristics, alcohol/drug consumption characteristics, comorbid mental illnesses, treatment and follow-up results in female patients who applied to an outpatient addiction clinic for the treatment of alcohol/drug use disorder.
METHODS: The patient files of the consecutive 68 women who visited Ege University Outpatient Addiction Clinic between May 1, 2013 and August 31, 2018 and were diagnosed with alcohol/drug use disorder according to DSM-5 were analyzed.
RESULTS: The findings revealed that 60.3% of patients had alcohol, 39.7% had drug use disorder. The drug mainly used by the ones diagnosed with drug use disorder was polydrug with a ratio of 44.4%. The duration of problematic alcohol use in the women diagnosed with alcohol use disorder was 8.3±7.8 years, the duration of problematic drug use in the women diagnosed with drug use disorder was 7.6±5.4 years. The age of onset of problematic alcohol use in the group with alcohol use disorder was higher than the age of onset of problematic drug use in the group with drug use disorder (t=3.643, p=0.001). Depressive disorder was observed in 54.2% of all patients. 70.5% of patients attended outpatient clinic follow-up at least for a period of 1 month, 47.9% of the patients who attended follow-up appointments at least for a period of 1 month received maintenance treatment and 37.5% of those maintained complete abstinence during that period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study with the largest sample in our country where sociodemographic and clinical characteristics are evaluated in a group of female patients diagnosed with alcohol/drug use disorder should be developed and supported by controlled and longitudinal follow-up studies.

Keywords: addiction, alcohol use disorder, gender differences, drug use disorder, women


Ebru Aldemir. Clinical features, comorbid mental disorders and treatment outcomes in female patients with alcohol and drug use disorder admitted to an outpatient treatment unit: A retrospective study (eng). J Clin Psy. 2020; 23(3): 256-265

Sorumlu Yazar: Ebru Aldemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (34 kere görüntülendi)
 (559 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale