ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(2): 92-96

Kleine-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Hasan Karadağ1, Sibel Örsel2, Hakan Türkçapar2
1Uz.Dr Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Doç.Dr Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Kleine-Levin sendromu periyodik hipersomnia, mental bozukluklar, hiperfaji ve hiperseksüalite gibi davranış bozuklukları ile karakterize nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Sendrom ataklar halinde seyreder, ani olarak başlar ve sonlanır, birkaç gün ile birkaç hafta arası sürer. KLS çok nadir görülmekle birlikte yaygınlığı bilinmemektedir. En sık 16-20 yaşlarında görüldüğü ve daha çok erkek cinsiyeti etkilediği bildirilmektedir. Etiyopatogenezi bilinmemektedir. Hipotalamik, serotonerjik ve dopaminerjik yolaklardaki disfonksiyonun KLS zemininde yer aldığı ileri sürülmektedir. Epizotlar genellikle bir viral enfeksiyonu, kafa travmasını veya psikojenik stresi takiben aniden başlayabilir. Epizotlar arasında uyku bozukluğu görülmez, hastalar fiziksel ve mental olarak normaldir. Literatürde epizot sıklığı ile ilgili olarak kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, yılda ortalama iki -oniki epizot geçiren olgular bildirilmektedir. KLS için objektif tanı ölçütler bulunmamaktadır. Literatürdeki hastaların elek- troensefalografik ve polisomnografik çalışmaları özgün değişiklikler içermemektedir. Bu tanıyı alan pek çok hasta uluslararası uyku bozuklukları sınıflandırmasının tanı için gerekli olan kriterlerini tam olarak karşılamamaktadır. Son yıllarda hipersomniaya davranış bozukluklarının eşlik etmediği formlarının da olduğu gösterilmiştir. Bu makalede kliniğimizde izlenen, son 5 yılda 8 hipersomnia atağıyla birlikte büyüme hormonu ve kortizol yüksekliği saptanan, davranış bozukluklarının eşlik etmediği 22 yaşındaki kadın hastanın klinik tablosu "monosempto- matik/ atipik Kleine-Levin Sendromu" çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kleine-Levin sendromu, uyku bozuklukları, polisomnografi.

The Kleine-Levine Syndrome: A Case Report

Hasan Karadağ1, Sibel Örsel2, Hakan Türkçapar2
1Uz.Dr Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Doç.Dr Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Kleine- Levin syndrome is a neuropsychiatric illness, characterised by recurring episodes of hypersomnia, mental disturbances and abnormal behaviour including hyperfa- gia and hypersexuality. The episodes start suddenly and continue during few days to a few weeks. KLS is a rare syndrome but we don't know its prevalence. The syndrome is seen often between 16-20 ages and effects males more. Ethiopathogenesis is not clear. It is hypothesized that dysfunction of the hypothalamic, serotonergic and dopaminergic pathways are related with KLS. The episodes generally start suddenly after a viral infection, head injury or sometimes after a psychological stress. Between the episodes, there is no sleep disturbance and patients are physically and mentally normal. There is not a certain data on frequency of episodes but according to several case reports there are mean 2-12 episodes per year. There is no objective diagnostic criterion. EEG and PSG studies don't include specific features. A lot of KLS patients don't meet the criteria of the international sleep disorder classification. İn recent years, shown that the hypersomnia form is not associated with behavioural disorders. In this report we are discussing a 22 years old female outpatient, who has eight hypersomnia episodes without behaviour abnormality in past five years and has elevated growth hormone and elevated cortisole levels, in the context of "monosympto- matic/atypical kleine-Levin syndrome".

Keywords: Key Words: Kleine-Levin syndrome, sleep disorders, polysomnography.

Hasan Karadağ, Sibel Örsel, Hakan Türkçapar. The Kleine-Levine Syndrome: A Case Report. J Clin Psy. 2010; 13(2): 92-96
LookUs & Online Makale