ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Benlik Kurgularının Ergenlerin Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Olan Etkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 18-26

Benlik Kurgularının Ergenlerin Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Olan Etkisi

Ümit Morsünbül1
Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Aksaray

Amaç: Yaşam doyumu ve depresyon ergenlerin ruh sağlığını etkileyen değişkenlerdendir. Ergenlik döneminde özerklik önemli gelişimsel görevlerden biridir. Kültürel psikoloji bağlamında özerklik daha çok benlik kurgusu kavramı ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı Kağıtçıbaşı tarafından tanımlanan benlik kurgularının ergenlerin yaşam doyumu ve depresyon ölçeklerinden alınan puanlarına olan etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya toplam 494 lise öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 184'ü erkek, 210'u ise kadındır. Katılımcıların yaşları 14-17 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 15.87'dir (Ss=0.86). Veri toplamak amacıyla Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçekleri, Yaşam Doyumu Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Path analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonuçları, benlik kurgularının ergenlerin yaşam doyumu ve depresyon puanlarını anlamlı biçimde yordadığını göstermiştir. Sonuçlar özerk benlik kurgusunun yaşam doyumunu anlamlı olarak yordayamadığını ancak depresyonu pozitif yönde yordadığını, ilişkisel benlik kurgusunun yaşam doyumunu pozitif yönde yor- dadığını depresyonu ise anlamlı olarak yordayamadığını ve son olarak da özerk-ilişkisel benlik kurgusunun ergenlerin yaşam doyumlarını pozitif yönde, depresyonu ise negatif yönde anlamlı olarak yordadığını göstermiştir. Sonuç: Özerk-ilişkisel benlik kurgusu özerklik ve ilişkisellik gibi iki temel ihtiyacı içinde barındırdığı için hem bireylerin yaşam doyumunu artırmakta hem de depresyon belirtilerine karşı korumaktadır. Bu çalışmanın sonuçları ergenlerin ruh sağlıkları için özerklik ve ilişkisellik ihtiyaçlarının önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Benlik kurgusu, yaşam doyumu, depresyon.


The Effect of Self Construa/s on Adolescents' Life Satisfaction and Depression Level

Ümit Morsünbül1
Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Aksaray

Objectives: Life satisfaction and depression are important variables which effect adolescent's mental health. Autonomy is an important developmental task in adolescent period. Autonomy has been explained with the concept of self construal in context of cultural psychology. The purpose of the study is to investigate the effect of self construals that defined by Kagitsibasi on adolescent's scores of life satisfaction and depression. Method: A total of 494 high school students participated in the study. Of these 184 were male and 210 were female. Their age range was from 14 to 17 and mean age was 15.87 (Sd=0.86). Autonomous-Related Self-in-Family Scales, Satisfaction with Life Scale and Beck Depression Inventory were administered to collect data. Pearson Correlation and Path analysis were used to analyze the data. Results: The results revealed that self construals predicted significantly adolescent's life satisfaction and depressive symptoms. Results showed that autonomous self predicted positively depression but did not predict significantly life satisfaction, related self predicted positively life satisfaction but did not predict depression and finally autonomous-related self positively predicted life satisfaction and negatively predicted depression. Conclusion: Autonomous-related self both increase individuals' life satisfaction and prevail depression because it covers two basic needs: autonomy and relatedness. The results of this study showed that autonomy and relatedness are both important for the adolescents' mental health. According to results of this study parents and specialists should support adolescents' autonomy and relatedness.

Keywords: Key Words: Self construal, life satisfaction, depression.


Ümit Morsünbül. The Effect of Self Construa/s on Adolescents' Life Satisfaction and Depression Level. J Clin Psy. 2013; 16(1): 18-26


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1429 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale