ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Socio-Demographical And Clinical Characteristics Of Vaginismus Comparison With Other Female Sexual Dysfunction [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(1): 37-44 | DOI: 10.5505/kpd.2017.07379

Socio-Demographical And Clinical Characteristics Of Vaginismus Comparison With Other Female Sexual Dysfunction

Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Bakırköy Psychiatric Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Unlike western societies vaginismus is the most frequent sexual dysfunction in patients admitted to sexual dysfunction outpatient clinics in Turkey. İn this study it was aimed to investigate the sociodemographical and clinical differences between vaginismus and other sexual dysfunctions
METHODS: 49 patients with vaginismus and 60 patients with other sexual dysfunction disorders who admitted to sexual dysfunction outpatient unit in a year were enrolled in the study. İn this study Socio - demographical and sexual behaviour scale and clinical characteristics scale prepared by clinicans were used.
RESULTS: Patients with vaginismus had higher marriage age and lower admnistiration age compared to other sexual dysfunction disorders. When we compared family attitude and sexual education we found that both groups had similar scores. Sexual activity before marriage and desire, arousal, orgasm in current sexual activity scores were higher in patients with vaginismus compared to patients with other sexual dysfunction disorders
DISCUSSION AND CONCLUSION: İn our studt there were no differences in terms of cultural variables. When cross-cultural differences in prevalance rates of vaginismus is considered to determine possible etiologic factors it will be important to compare them to groups that have sexual problems not only health controls.

Keywords: Vaginismus, Sexual Dysfunction, Clinical Features

Vajinismusun Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri Açısından Diğer Cinsel İşlev Bozuklukları İle Karşılaştırılması

Münevver Hacıoğlu Yıldırım
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Vajinismus batı toplumlarından farklı olarak ülkemizde cinsel işlev bozuklukları polikliniğine en sık başvuru nedenidir. Bu çalışmada vajinismusun diğer cinsel işlev bozukluklarından sosyodemografik ve klinik farklılıklarının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir yıl boyunca cinsel işlev bozukluğu polikliniğine başvuran 49 vajinismus ve vajinismus dışında cinsel işlev bozuklukları tanısı alan 60 kadın hasta sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. klinisyenler tarafından oluşturulan sosyodemografik ve cinsel davranışlar veri formu ile klinik veri formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Vajinismus tanısı alan kadınların başvuru yaşı daha küçük, evlenme yaşı daha büyüktür. Vajinismus ve diğer cinsel işlev bozuklukları arasında ailenin cinselliğe tutumu, cinsel gelişim özellikleri ve cinsel eğitim açısından farklılık saptanmamıştır. Vaginismus tanısı alan kadınların evlilik öncesi cinsel aktiviteleri anlamlı derecede daha fazladır. Cinsel aktivitenin birleşme dışındaki alanları, istek, uyarılma ve orgazm diğer cinsel işlev bozukluklarına oranla daha iyidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda kültürel özellikler açısından gruplar arasında farklılık yoktur. Vajinismusun kültürlerarası farklı rastlanma oranları düşünüldüğünde olası etyolojik etkenlerin saptanması için sadece sağlıklı kontroller ile değil cinsel sorunu olan kişilerle de karşılaştırılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, Cinsel İşlev Bozukluğu, Sosyodemografik Özellikler

Münevver Hacıoğlu Yıldırım. Socio-Demographical And Clinical Characteristics Of Vaginismus Comparison With Other Female Sexual Dysfunction. J Clin Psy. 2017; 20(1): 37-44

Corresponding Author: Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale