ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Hastanede Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(2): 90-98

Hastanede Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

Meral Kelleci1, Dilek Aydın2, Selma Sabancıoğulları2, Selma Doğan3
1Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
2Arş.Gör Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
3Prof.Dr Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Amaç: Bu çalışma bazı tanı gruplarına göre genel kliniklerde yatan hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Bir üniversite hastanesinin çeşitli kliniklerinde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 247 hasta araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler "Kişisel Bilgi Formu" ve "Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Anksiyete alt ölçeği'nin (HAD-A) kesme puanı"10/11", depresyon alt ölçeği'nin (HAD-D) kesme puanı ise "7/8'“dir. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde Frekans dağılımı ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50.87 ±17.22 olup %59.5'i erkek, %74.9'u evli, %79.3'ü ilkokul mezunudur. HAD-D'ye göre hastaların, %38.1'i depresyon, HAD-A'ya göre ise %18.6'sı yoğun anksiyete yaşamaktadır. Genel olarak tüm tanı gruplarındaki hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri yüksek bulundu. Fakat hasta gruplan arasında anksiyete ve depresyon açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0.05). Ancak kanser tanısı olan hastaların tümünün depresyon yaşadığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; çeşitli tanı grubunda bulunan hastaların yoğun olarak anksiyete yaşadığı bulunmuştur. Kanser hastalarının tümünün depresyon yaşadığı ve tüm tanı grubunda bulunan hastaların depresyon açısından da risk taşıdıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tıbbi hastalık, depresyon, anksiyete, hemşirelik.


Anxiety and Depsession Levels of In-Patients According to Some Diagnostic Groups

Meral Kelleci1, Dilek Aydın2, Selma Sabancıoğulları2, Selma Doğan3
1Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
2Arş.Gör Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
3Prof.Dr Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Objectives: This study was conducted descriptively, with the aim of investigating the anxiety and depression levels of some in-patients in general clinics in terms of some diagnostic groups. Method: The sample group of this study comprised of 247 volunteered in-patients in various clinics in a university research hospital. The data was obtained by means of "Personal Information Form" and "Hospital Anxiety and Depression Scale". The minimum threshold of anxiety sub-scale was "10/11", and depression sub-scale was "7/8". Frequency Distribution, ANOVA were used to evaluate data. Results: The patient's mean age was 50.87±17.22, 59.5% was male, 74.9% was married, and 79.3% had elementary school level education. According to HAD-D scores, 38.1% of the patients were experiencing depression. According to HAD-A scores, 18.6% of the patients was experiencing severe anxiety. As a whole, the patients in all diagnostic groups had high levels of anxiety and depression. Yet, all patients with cancer were experiencing depression. Conclusion: The patients within the category of various diagnostic groups were experiencing severe anxiety. All patients with cancer were experiencing depression and the patients within all diagnostic groups had the risk of developing depression.

Keywords: Key Words: Medically ill, depression, anxiety, nursing.


Meral Kelleci, Dilek Aydın, Selma Sabancıoğulları, Selma Doğan. Anxiety and Depsession Levels of In-Patients According to Some Diagnostic Groups. J Clin Psy. 2009; 12(2): 90-98


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2577 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale