ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychopharmacological Treatment of Alzheimer's Disease [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(2): 137-141

Psychopharmacological Treatment of Alzheimer's Disease

Nevzat Yüksel1
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Alzheimer's disease is the most common form of dementia. Because of its causes are not well understood, there is no cure. But some kinds of treatments are available to improve the quality of life for patients. It was discovered that patients with Alzheimer's disease, at some brain regions acethylcholine is lacking. This is why, some scientists think that either increasing acethylcholine or inhibiting cholinesterase might help the treatment of Alzheimer's Disease. Tacrine may help somewhat but only for a minority of people with Alzheimer's Disease. However, it substantially increases levels of liver enzymes. Donepezil is another cholinesterase inhibitor. It only affects acetylcholine in the brain. Metrifonate has fewer side effects. Rivastigmine shows significant cognitive improvements. Female sex hormone estrogens, prevents, delays, treats Alzheimer's disease. Several studies show that women who take estrogens after menopause have low incidence Alzheimer's disease. Some studies show that people, who take nonsteroid anti-inflammatory agents, have low rates of Alzheimer's disease. These drugs together with antioxidants and ginkgo biloba are the other treatment choices. These treatments can be combined.

Keywords: Key Words: Alzheimer's disease, tacrine, rivastigmine, donepezil, metrifonate.

Alzheimer Hastalığının ilaçla Tedavisi

Nevzat Yüksel1
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans nedenidir. Nedenleri de tam olarak bilinmemektedir. Etkin bir tedavisi de yoktur. Ancak bazı yöntemler belirtileri azaltabilmekte ve hastaların yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Alzheimer hastalığı'nda bazı beyin bölgelerinde asetil kolin yetersizliğinin saptanması bu nörotransmitterin seviyesinin arttırılması veya kolinesterazm inhibisyonunun hastalığı tedavi edeceği görüşüne neden olmuştur. Bu grupta ilk ilaç takrindir. Bir ölçüde hastalara yardımcı olmakla birlikte karaciğer enzimlerini önemli ölçüde yükseltmektedir. Metrifonat da diğer bir kolin esteraz inhibitörü olup yan etkileri göreceli olarak daha azdır. Rivastigmin bilişsel işlevleri önemli ölçüde düzeltmektedir. Östrojen Alzheimer hastalığını önlemekte, geciktirmekte ve tedavi etmektedir. Menopoz sonrası östrojen alan kadınlarda Alzheimer hastalığı olasılığı almaktadır. Non steroid antiinfla- matuar ilaçlar da benzer etkide bulunmaktadır. Antioksidanlar ve ginko biloba diğer seçeneklerdir. Bu yöntemler birlikte kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalığı, takrin, rivastigmin, donepezil, metrifonat

Nevzat Yüksel. Psychopharmacological Treatment of Alzheimer's Disease. J Clin Psy. 2000; 3(2): 137-141
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale