ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Personality Belief Questionnaire- Short Form (PBQ-STF) in the University Students [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(4): 199-209

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Personality Belief Questionnaire- Short Form (PBQ-STF) in the University Students

İbrahim Taymur0, M. Hakan Türkçapar2, Sibel Örsel2
1
2Doç.Dr., Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Objectives: The aim of this study is to study the validity, reliability and the psychometric properties of the Turkish version of the Personality Belief Questionnaire- Short Turkish form (PBQ-STF). Method: PBQ-STF is applied to 232 university students. Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) and Temperament and Character Inventory (TCI) are also applied to the group in order to test the validity related to the measure of value. Results: The Cronbach alpha value is found 0.923 for the whole 65 item scale (p<0.05). Cronbach alpha scores found between 0.61- 0.85 for the whole subscales. The dependent and the histrionic subscales were the most affected ones when the short form was used instead of the long Turkish form. The reliability values observed were high except for the avoidant, dependent and the histrionic subscales. After the factor analysis, two factors were obtained which were able to explain 58.1% of the total variance. Also passive-aggressive, obsessive-compulsive, antisocial, narcissistic, histrionic, schizoid and paranoid dimensions took place in factor 1, and dependent and avoidant dimensions took place in factor 2 similar to the validity and reliability study of the Turkish version and the original version of the PBQ. All the subscales of the PBQ-STF were significantly correlated with the perfectionism subscale of the DAS. There were also significant correlations between the subscales of TCI and the subscales of the PBQ-STF. Conclusion: These findings about PBQ-STF prove that the scale is a reliable and an easy to apply instrument to determine the beliefs about the personality.

Keywords: Key Words: Personality belief questionnaire, temperament and character, validity, reliability.

Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KIO-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite ¦¦ Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği

İbrahim Taymur0, M. Hakan Türkçapar2, Sibel Örsel2
1
2Doç.Dr., Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kişilik inanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe çevirisinin geçerlilik, güvenilirliği ve psikometrik özellikleri araştırılmasıdır. Yöntem: Kişilik inanç Ölçeği Kısa Türkçe formu 232 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmaya alınan gruba ayrıca ölçüt bağlantılı geçerliği test etmek için Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ-A) ve Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE) kullanılmıştır. Bulgular: Tüm test için 65 maddelik ölçeğin Cronbach a değeri 0.92 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklere ait Cronbach a değerleri 0.61-0.85 arasında ve en düşük histrionik en yüksek paranoid kişilik için bulunmuştur. Ölçeğin uzun versiyonuyla kısa versiyonu arasında en çok etkilenen alt ölçekler bağımlılık ve histrionik alt ölçekleridir. Gözlemlenen güvenilirlik değerleri çekingen, bağımlı ve histrionik alt ölçekleri dışında yükseklik göstermektedir. Faktör analizi sonunda toplam varyansın %58.1'ini açıklayan anlamlı 2 faktör elde edilmiştir. KİÖ'nün uzun Türkçe formunun geçerlilik güvenilirlik analizinde hem de PBQ'nun orijinal geçerlik ve güvenirlik çalışmasında olduğu gibi faktör 1'de pasif-agresif, obsesif-kompulsif, antisosyal, narsisistik, histrionik, şizoid ve paranoid; faktör 2'de ise bağımlı ve çekingen boyutlar yer almaktadır. Bütün KİÖ-KTF alt ölçekleri FOTÖ-A'nın mükemmeliyetçi- likalt ölçeği ile anlamlı şekilde korele idi. TCI alt skalaları ile KİÖ-KTF'nin alt skalaları arasında korelasyonlar bulunmaktaydı. Sonuç: KİÖ-KTF'ye ait bu bulgular bize ölçeğin kişilikle ilgili inançları belirlemede güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kişilik inanç ölçeği, mizaç ve karakter, geçerlilik, güvenilirlik.

İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Sibel Örsel. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Personality Belief Questionnaire- Short Form (PBQ-STF) in the University Students. J Clin Psy. 2011; 14(4): 199-209
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale