ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The Quality of Life in the Patients with Type II Diabetes Mellitus and Effects of Complications on the Quality of Life [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(2): 85-94

The Quality of Life in the Patients with Type II Diabetes Mellitus and Effects of Complications on the Quality of Life

İbrahim Eren1
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İsparta

Objective: The quality of life has been accepted an important survival indicator of disease in the patients with Diabetes Mellitus. The aim of this study was to investigate the effects of complications on the quality of life and other factors involving quality of life in the patients with type II Diabetes Mellitus. Method: Fifty patients with complication and fifty four patients without complication, total 104 patients with type II Diabetes Mellitus were involved to the study from Endocrinology outpatient unit in Suleyman Demirel University Medical Faculty. All patients were assessed using of sociodemographic data form, WHOQOL-BREF (TR) scale, Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale. Results: It was found that WHOQOL-BREF (TR) scale physical health, psychological, social relationships, environment and environment (TR) domain and overall quality of life, general health, quality of life total scores were significantly low in patients with complication than without complication. In total patient group, social, environment (TR) domain, general health and quality of life total scores were found significantly more decreased in women than in men. It was determined that social, environment (TR) domain scores were significantly more decreased in patients with two different complications than in patients with one complication. It was determined that WHOQOL-BREF (TR) scale scores were inversely related to age, duration of diabetes, HbAlc and Hamilton Anxiety Rating Scale scores. Conclusions: Complications developed in diabetic patients have negative effects on the quality of life. Prevention and appropriate treatment of complications are important for improvement of quality of life in diabetic patients.

Keywords: Key Words: Diabetes mellitus, diabetic complication, quality of life.

Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Komplikasyonların Yaşam Kalitesine Etkisi

İbrahim Eren1
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İsparta

Amaç: Diabetes mellitusta yaşam kalitesi hastalığın gidişinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada tip II diabetes mellitus hastalarında komplikasyonların yaşam kalitesine etkisi ve yaşam kalitesini etkileyen diğer faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Metod: Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Polikliniği'nde ayaktan takip edilen, diabete bağlı komplikasyonu olan 50, olmayan 54 toplam 104 tip II diabetes mellitus hastası alındı. Bütün hastalar sosyodemografik veri formu, WHOQOL-BREF (TR) ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Komplikasyonu olan diabetik hastalarda WHOQOL-BREF(TR) bedensel, ruhsal, sosyal, çevre ve çevre (TR) alanları ve genel yaşam kalitesi, genel sağlık, yaşam kalitesi toplam puanlarının komplikasyonu olmayan hastalardan anlamlı derecede düşük olduğu bulundu. Toplam hasta grubunda kadınların sosyal, çevre (TR) alanlarındaki puanlan, genel sağlık ve yaşam kalitesi toplam puanlan erkeklerden anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur, iki ayrı komplikasyonu olan hastalarda sosyal, çevre (TR) alan puanlan bir komplikasyonu olanlardan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. WHOQOL- BREF(TR) ölçeği puanlarının HbAlc, hastalık süresi, yaş ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği puanları ile ters yönde ilişkisi olduğu bulundu. Sonuç: Diabetik hastalarda gelişen komplikasyonlar hastaların yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Diabetik hastaların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesinde komplikasyonların önlenmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi önem arzet- mektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, diabetik komplikasyon, yaşam kalitesi.

İbrahim Eren. The Quality of Life in the Patients with Type II Diabetes Mellitus and Effects of Complications on the Quality of Life. J Clin Psy. 2004; 7(2): 85-94
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale