ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The relationships between intimate partner violence and attachment, personality features, and early maladaptive schemas [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(2): 91-103 | DOI: 10.5505/kpd.2023.93708

The relationships between intimate partner violence and attachment, personality features, and early maladaptive schemas

Ayşe Gökçen Gündoğmuş1, Süheyla Doğan Bulut2, Yasemin Koçyiğit1, Yasir Şafak3, Leyla Welkin Haksar4
1Ankara Etlik City Hospital, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey,
2University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Ankara Etlik City Hospital, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
4Independent Scholar, Seattle, WA

INTRODUCTION: The literature shows that attachment styles, personality features, childhood maltreatment, cognitive schemas, and various socioeconomic and clinical issues can play an important role in intimate partner violence (IPV). This study investigated the relationship of IPV with attachment styles, schema domains, and personality beliefs in a treatment-seeking women group.
METHODS: The participants were 75 women who presented to a psychiatric outpatient clinic and endorsed experiencing IPV during the previous year. We conducted a psychiatric evaluation and administered Young Schema Inventory-Short Form, Personal Belief Questionnaire-Short Form, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Conflict Tactics Scale-2, and Experiences in Close Relationships-II. We performed correlation analyses and a stepwise regression analysis to determine the variables that affect IPV. A mediator analysis was performed to evaluate the role played by schema domains and personality beliefs in attachment styles and IPV.
RESULTS: Different levels of relationships were found between IPV and an anxious attachment style, some schema domains and personality beliefs. There was a relationship between an individual's negotiation attitude and the other-directedness schema domain. We found that attachment styles, schema domains, and personality beliefs could explain 7% to 32% of IPV behaviors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When working with couples suffering from violence in their relationship, evaluating attachment and focusing on personality features and schemas may provide new insights to direct the therapy process. This data, supporting the role of personality beliefs and schemas, will be very useful for clinicians working with cognitive behavioral therapy or schema-therapy, which are becoming increasingly common in the field of psychiatry.

Keywords: Partner violence, attachment, personality, early maladaptive schemas

Partner şiddeti ile bağlanma, kişilik özellikleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiler

Ayşe Gökçen Gündoğmuş1, Süheyla Doğan Bulut2, Yasemin Koçyiğit1, Yasir Şafak3, Leyla Welkin Haksar4
1Ankara Etlik Şehir Hastanesi,Psikiyatri Bölümü, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Turkey
3Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Tükiye
4Independent Scholar, Seattle, WA

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatür, bağlanma stillerinin, kişilik özelliklerinin, çocuklukta kötü muamelenin, bilişsel şemaların, çeşitli sosyoekonomik ve klinik sorunların partner şiddetinde önemli rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada, psikiyatrik tedaviye başvuran bir kadın grubunda partner şiddetinin bağlanma stilleri, şema alanları ve kişilik inançları ile ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcılar, psikiyatri polikliniğine başvuran ve önceki yıl içinde partner şiddeti yaşadığını belirten 75 kadındı. Psikiyatrik değerlendirme yapıldı ve Young Şema Envanteri-Kısa Form, Kişisel İnanç Anketi-Kısa Form, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği-2 ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II uygulandı. Partner şiddetini etkileyen değişkenleri belirlemek için korelasyon analizleri ve aşamalı regresyon analizi yapıldı. Bağlanma stilleri ve partner şiddeti arasında şema alanları ve kişilik inançlarının rolünü değerlendirmek için aracı analizi yapıldı.
BULGULAR: Partner şiddeti ile kaygılı bağlanma stili, bazı şema alanları ve kişilik inançları arasında farklı düzeylerde ilişkiler bulundu. Bireyin müzakere tutumu ile başkalarına yönelimlilik şema alanı arasında bir ilişki vardı. Bağlanma stilleri, şema alanları ve kişilik inançlarının partner şiddeti davranışlarını %7 ile %32 arasında açıklayabildiği bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlişkilerinde şiddet yaşayan çiftlerle çalışırken bağlanmayı değerlendirmek, kişilik özelliklerine ve şemalara odaklanmak terapi sürecine yön verecek yeni anlayışlar sağlayabilir. Kişilik inançlarının ve şemalarının rolünü destekleyen veriler, psikiyatri alanında giderek yaygınlaşan bilişsel davranışçı terapi veya şema-terapi ile çalışan klinisyenler için çok işlevsel olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Partner şiddeti, bağlanma, kişilik, erken dönem uyumsuz şemalar

Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Süheyla Doğan Bulut, Yasemin Koçyiğit, Yasir Şafak, Leyla Welkin Haksar. The relationships between intimate partner violence and attachment, personality features, and early maladaptive schemas. J Clin Psy. 2023; 26(2): 91-103

Corresponding Author: Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale