ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
A New Obsessive-Compulsive Symptom Type: The Psychometric Properties of The Turkish forms of Relationship Obsessions and Compulsions Inventory and Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(3): 171-185 | DOI: 10.5505/kpd.2017.93063

A New Obsessive-Compulsive Symptom Type: The Psychometric Properties of The Turkish forms of Relationship Obsessions and Compulsions Inventory and Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory

Ezgi Trak, Müjgan İnözü
Hacettepe University, Department of Psychology, Ankara

INTRODUCTION: Obsessive-compulsive disorder is a heterogeneous condition with a wide range of symptom presentations. Researchers recently started to investigate obsessions and compulsions focusing on intimate relationship and partner. The aim of this study was to adapt the Relationship Obsessive Compulsive Inventory and the Partner Related Obsessive Compulsive Symptom Inventory to Turkish and to assess validity and reliability of the Turkish forms of the scales.
METHODS: The sample of the study consisted of 292 adults who were in an intimate relationship at the time of the study. Participants’ age ranged from 18 to 63 years. Participants completed a battery of self-report measures including Relationship Obsessive Compulsive Inventory, Partner Related Obsessive Compulsive Symptom Inventory, Obsessive Compulsive Inventory – Revised, Obsessive Beliefs Questionnaire – 44, Experiences in Close Relationship Scale – Revised, Depression Anxiety Stress Scale and Relationship Assessment Scale. In order to assess test-retest reliability of the scales, 36 participants were asked to complete the scales of interest once again 4 weeks later.
RESULTS: Confirmatory factor analysis revealed that factor structures of Turkish forms of the scales corresponded to the original factor structures of the scales. In addition, results showed that both scales had construct, criterion and predictive validities. Moreover, the scales showed high internal consistency, test-retest and split-half reliabilities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To conclude, the study revealed that Turkish forms of the Relationship Obsessive Compulsive Inventory and the Partner Related Obsessive Compulsive Symptom Inventory have good reliability and validity, supporting cross-cultural nature of the scales.

Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Relationship Centered Obsessions, Partner Focused Obsessions

Yeni Bir Obsesif-Kompulsif Semptom İçeriği: Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği’nin Türkçe Formlarının Psikometrik Özellikleri (Tur)

Ezgi Trak, Müjgan İnözü
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı belirti içeriklerinin görülebildiği obsesif-kompulsif bozukluğun son yıllarda araştırılmaya başlanan belirti temalarından biri de romantik ilişkiye ve partnere yönelik yineleyici düşüncelerdir. Bu araştırmanın amacı, romantik ilişki ve partner temalı obsesif-kompulsif belirti şiddetinin ölçülmesine olanak tanıyacak Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemi halen ilişki içinde olduğunu beyan eden, yaşları 18-63 arasında değişen 292 yetişkin katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcılardan uyarlaması yapılan ölçeklere ek olarak Obsesif-Kompulsif Envanteri – Gözden Geçirilmiş Form, Obsesif İnanışlar Ölçeği – 44, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği ve İlişki Doyumu Ölçeği’nden oluşan bir ölçek setini doldurmaları istenmiştir. Ölçeklerin test-tekrar test güvenirliğini değerlendirmek amacıyla uyarlaması yapılan ölçekler 36 kişiye 4 hafta sonra tekrar verilmiştir.
BULGULAR: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeklerin Türkçe formlarının faktör yapılarının orijinal formları ile örtüştüğüne işaret etmiştir. Yapılan diğer geçerlik analizleri ölçeklerin istenilen dış bileşen, kriter ve yordayıcı geçerliklere sahip olduğuna işaret etmiştir. İç tutarlılık, test-tekrar test ve iki yarı test güvenirliğini değerlendiren analizler ölçeklerin tatmin edici güvenirlik değerlerine sahip olduğunu ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ölçeklerin Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir ölçüm araçları olduklarına, Türk örnekleminde geçerli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceklerine işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-kompulsif bozukluk, İlişkiye Yönelik Obsesyonlar, Partnere İlişkin Obsesyonlar

Ezgi Trak, Müjgan İnözü. A New Obsessive-Compulsive Symptom Type: The Psychometric Properties of The Turkish forms of Relationship Obsessions and Compulsions Inventory and Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory. J Clin Psy. 2017; 20(3): 171-185

Corresponding Author: Ezgi Trak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale