ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
An Epidemiological Study on Cage Test and Alcohol Consumption [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 217-221

An Epidemiological Study on Cage Test and Alcohol Consumption

Metin TURAN1, Ali ÇİLLİ2, RÜStem AŞKIN3, Haşan HERKEN4, Metin TELCİOĞLU5, Rahim KUCUR6
1Uz. Dr Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
2Yrd. Doç. Dr Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
3Doç. Dr,Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
4Prof. Dr, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
5Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP
6Doç. Dr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Alcohol consumption and problems related to it showed an important rise in last25-30years. A noticaple rise is also seen on the alcohol consumption and its diffusity in our country. This study was planned on totally 2000 workers of the Konya- Seydişehir Aluminium Working Directory. CAGE test and a questionnaire asking sociodemographic characteristics were given to cases. Data from totally 1670 cases were taken into consideration. Data were appreciated with t test in SPSS, Ki square and correlation analysis. 26,1% of the cases (n: 436) were found to consume alcohol, CAGE points of the 34,63% of the alcohol consuming cases (n: 150) were found to be 2 and more than it (at the level of dependency) in the study. Alcohol consumption was found to be more in the families of cases consuming alcohol at every levels, education levels were found to be higher and they were found to be civil servant mostly. Positive relationship was found between alcohol consumption amount with frequency of consumption and CAGE points. The findings cannot be generalized to the all population of the country and alcohol consumption in our area is infrequent but alcohol dependency risk is thought to be at an important level and this is also thought to be related to education level and factors concerning family.

Keywords: Key Words: Alcohol consumption, epidemiology, CAGE test.

Cage Testi ile Alkol Kullanımı Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalışma*

Metin TURAN1, Ali ÇİLLİ2, RÜStem AŞKIN3, Haşan HERKEN4, Metin TELCİOĞLU5, Rahim KUCUR6
1Uz. Dr Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
2Yrd. Doç. Dr Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
3Doç. Dr,Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
4Prof. Dr, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
5Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP
6Doç. Dr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Alkol kullanımı ve buna bağlı sorunlar geçtiğimiz son 25-30 yıl içinde önemli artış göstermiştir. Ülkemizde de alkol kullanım yaygınlığı ve tüketiminde belirgin artış gözlenmektedir. Bu çalışma Konya-Seydişehir Alüminyum İşletme Müdürlüğü bünyesinde toplam 2000 kadar çalışan üzerinde planlandı. Deneklere sosyo- demografık özellikleri sorgulayan anket ve CAGE testi verildi. Toplam 1670 deneğin verileri değerlendirmeye alındı. Veriler SPSS'te t testi, ki kare testi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi. Çalışmada deneklerin %26.1'inin (n=436) alkol kullanmakta olduğu, alkol kullananların ise %34.63’ünün (n=150) CAGE puanları 2 ve üzerinde (bağımlılık düzeyinde) olduğu saptandı. Her düzeyde alkol kullanan bireylerin ailelerinde alkol kullanımının daha fazla olduğu, öğrenim düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha çok memur çalışanlardan oluştuğu belirlendi. Alkol kullanım miktarı ve kullanım sıklığı ile CAGE puanları arasında olumlu ilişki bulundu. Bulgularımız tüm ülke nüfûsuna genellenemezse de bölgemizde alkol kullanımı seyrek olmakla birlikte alkol bağımlılığı riskinin önemli boyutlarda olduğunu; bunun da ailesel etkenler ve eğitim düzeyi ile yakından ilişkili bulunduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Alkol kullanımı, epidemiyoloji, CAGE testi.

Metin TURAN, Ali ÇİLLİ, RÜStem AŞKIN, Haşan HERKEN, Metin TELCİOĞLU, Rahim KUCUR. An Epidemiological Study on Cage Test and Alcohol Consumption. J Clin Psy. 1999; 2(4): 217-221
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale