ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Alexithymia, Hopelessness and Depression in Social Phobic Patients: A Study with a Control Group [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 235-241

Alexithymia, Hopelessness and Depression in Social Phobic Patients: A Study with a Control Group

Mustafa SOLMAZ1, Kemal Sayar1, Akil Özer1, Mücahit Öztürk1, Burçin ACAR2
1Uz. Dr Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Alexithymia is reported to be prevalent in anxiety disorders such as posttraumatic stress disorder and panic disorder. This study aims at searching the prevalence of alexithymia in social phobia and also assessing the levels of hopelessness, depression and anxiety in social phobic patients. 24 patients who were diagnosed as generalized social phobia according to DSM-IV criteria by two psychiatrists and twenty- four age, gender and education matched healthy controls were taken in the study. Subjects were assessed by self-report measures on depression, anxiety, hopelessness and alexithymia. The patient group was also given Liebowitz Social Anxiety and Sheehan Disability scales and correlation analysis was performed between psychometric measures. Social phobic patients scored significantly higher than healthy controls on the measures of depression, anxiety hopelessness, alexithymia and suicidal ideation. Disability in the family life was associated with alexithymia, depression and anxiety whereas no association was found between social anxiety and disability scores. Alexithymia was independent of depression and anxiety. Social phobia shows high rates of comorbidity with major depression. Anxiety hopelessness and suicidal ideation are prevalent in social phobic patients. Alexithymia also comes out as a prevalent personality trait in this group of patients.

Keywords: Key Words: Social phobia, alexithymia, anxiety depression, hopelessness.

Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon: Kontrollü Bir Çalışma

Mustafa SOLMAZ1, Kemal Sayar1, Akil Özer1, Mücahit Öztürk1, Burçin ACAR2
1Uz. Dr Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Bu çalışmada panik bozukluğu ve posttravmatik stres bozukluğu gibi diğer anksiyete bozukluklarında yüksek yaygınlığı bildirilen aleksitiminin, sosyal fobi hastalarında yaygın bir kişilik özelliği olup olmadığı, ayrıca sosyal fobi hastalarında umutsuzluk, depresyon ve anksiyete düzeyleri araştırılmak istenmiştir. DSM-IV ölçütlerine göre yaygın sosyal fobi tanısı alan 24 hasta ve hasta grubuyla, yaş, eğitim ve cinsiyet olarak uyumlu 24 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmışlardır. Çalışmaya alman denekler depresyon, anksiyete, umutsuzluk ve anksiyete düzeyleri açısından çeşitli özbildirim ölçekleriyle karşılaştırılmışlardır. Hasta grubu ayrıca sosyal anksiyete, kaçınma ve yeti yitimi ölçekleriyle değerlendirilmiş ve psikometrik ölçümler arasında bağıntı analizi yapılmıştır. Sosyal fobisi olan bireyler sağlıklı kontrollere göre anlamlı ölçüde yüksek depresyon, anksiyete, umutsuzluk, aleksitimi ve özkıyım düşüncesi göstermişlerdir. Aile alanındaki yeti yitimi aleksitimi, depresyon ve anksiyeteyle ilişkili bulunmuş, sosyal anksiyete ve kaçınma düzeyiyle yeti yitimi arasında bağlantı bulunamamıştır. Aleksitimi düzeyleri depresyon ve anksiyeteden bağımsız bulunmuştur Sosyal fobi, major depresyonla yüksek oranda komorbidite göstermektedir ve genel anksiyete, umutsuzluk ve intihar düşünceleri sosyal fobi hastalarında yüksektir. Aleksitiminin bu hasta grubunda yaygın bir kişilik özelliği olarak bulunduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal fobi, aleksitimi, anksiyete, depresyon, umutsuzluk.

Mustafa SOLMAZ, Kemal Sayar, Akil Özer, Mücahit Öztürk, Burçin ACAR. Alexithymia, Hopelessness and Depression in Social Phobic Patients: A Study with a Control Group. J Clin Psy. 2000; 3(4): 235-241
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale