ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2012; 15(4): 218-225

Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up

Ali Emre Şevik1, Halil Özcan2, Emin Uysal3
1Uz.Dr., Medicar Hastanesi, Karabük,
2Uz.Dr., Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3Uz.Dr., Acil Tıp Uzmanı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: The aim of this study is to investigate the sociodemographic characteristics, psychiatric diagnosis and follow-up of suicide attempts, we purpose this study as guiding the implementation of long term social protection programs. Method: In this research participants admitted to Kastamonu State Hospital Crisis Intervention Unit with suicide attemption who were consulted to Psychiatry Outpatient Clinic and agreed to participate in the study between June 2008 and January 2010 were taken to the study. Sociodemographic data form including credentials, educational and occupational status, current and previous psychiatric disorders were applied to all participants. Results: A total of 193 patients received to study therewere 150 (%78) women and 43 (%22) men. While the groups age range, 14-56 years, mean age ranged from 24.6 ± 9.3 years. Most of the suicide attempts application is 26 people in August realized, 62 (32%) of the attempts have been observed in summer months. 13 (8%) of patients had suicide attempts in their family history. 79% of attempts were done by taking drugs. 49 (25%) of patients previously attempted suicide. 81 (42%) had one single interview in a psychiatry outpatient ward the others 112 (58%) had regular interviews. Conclusion: Women attempt suicide more than men is detected. During the summer months suicide attempts have been observed more frequently. Previous attemption to suicide having family history of suicide are detected as basic risk factors.

Keywords: Key Words: Suicide, parasuicide, risk factors, crisis, epidemiology.

İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip

Ali Emre Şevik1, Halil Özcan2, Emin Uysal3
1Uz.Dr., Medicar Hastanesi, Karabük,
2Uz.Dr., Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3Uz.Dr., Acil Tıp Uzmanı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu araştırmanın amacı, krize müdahale birimine yönlendirilen intihar girişimlerini sosyodemografik özellikler, psikiyatrik tanı ve takip süreçleri açısından incelemek, uzun vadeli toplumsal koruyucu programların uygulanmasında yol gösterici olmaktır. Yöntem: Çalışmaya Kastamonu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan krize müdahale birimine Haziran 2008-Ocak 2010 tarihleri arasında intihar girişimi ile başvuran ve psikiyatri polikliniğine yönlendirilmiş olan hastalardan çalışmaya katılmayı kabul edenler alınmıştır. Hastalara kimlik bilgileri, eğitim ve mesleki durumları ile şimdiki ve geçmiş psikiyatrik hastalıkları sorgulayan sosyodemografik veri formu uygulanmıştır. Bulgular: Toplam 193 hastanın 150'si (%78) kadın 43'ü (%22) erkekti. Yaş aralığı 14-56 olup; ortalama yaş 24.6±9.3 idi. Girişimlerin aylara göre dağılımı değerlendirildiğinde 26 kişi ile en sık ağustos ayı, mevsimsel olarak da 62 (%32) intihar girişimi ile yaz mevsiminde olduğu gözlenmiştir. Grubun 13'ünde (%8) ailede intihar girişimi mevcuttu. Girişimlerin %79'u ilaç alarak yapılmıştır. Hastalardan 144'ü (%75) daha önce intihar girişiminde bulunmamışken, 49'u (%25) daha önce intihar girişiminde bulunmuştu. Girişimde bulunanların 81'i (%42) ile psikiyatri polikliniğinde bir görüşme yapılabilmişken, 112 (%58) kişi görüşmelere düzenli gelmiştir. Sonuç: İntihar girişiminde kadınlar erkeklerden daha fazla bulunmaktadırlar. İntihar girişimleri yaz aylarında daha sık gözlenmiştir. Daha önceki girişim ve aile öyküsü temel risk faktörlerindendir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İntihar, intihar girişimi, risk faktörleri, kriz, epidemiyoloji.

Ali Emre Şevik, Halil Özcan, Emin Uysal. Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up. Turkish J Clin Psy. 2012; 15(4): 218-225
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale