ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Earthquake and mental health of healthcare workers: A systematic review [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(4): 309-318 | DOI: 10.5505/kpd.2023.70845

Earthquake and mental health of healthcare workers: A systematic review

Şeyma Sehlikoğlu1, Imran Gökçen Yilmaz Karaman2, Cennet Yastıbaş Kaçar3, Mustafa Emin Canakci4
1Psychiatry Clinic, Adıyaman University Education and Research Hospital, Adıyaman, Turkey
2Department Of Psychiatry, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
3Faculty Of Letters Psychology Department, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
4Department Of Emergency Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

This systematic review aims to examine the psychological effects of earthquakes on healthcare workers and the related variables influencing these psychological effects. This study includes 11 research articles that assessed the psychological effects of earthquakes on healthcare workers by categorizing them under various mental health outcomes. Through keyword searches in databases, it was observed that healthcare workers experienced posttraumatic stress disorder, burnout, depression, stress, and decline in quality of life. Factors affecting the mental health of healthcare workers after earthquakes include gender, professional and earthquake-related factors, personality traits, social support, coping strategies, psychological resilience, and meeting personal needs. The review study provides important clues for interventions that could reduce negative mental health effects on healthcare workers following earthquakes.

Keywords: Earthqauke, healthcare workers, psychological health, mental health, post-traumatic stress

Deprem ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığı: Bir sistematik derleme

Şeyma Sehlikoğlu1, Imran Gökçen Yilmaz Karaman2, Cennet Yastıbaş Kaçar3, Mustafa Emin Canakci4
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adıyaman
2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Izmir
4Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu sistemik derleme, depremin sağlık çalışanları üzerindeki ruhsal etkilerini ve bunu etkileyen değişkenleri incelemeyi amaçlamaktadır. İncelemeye dahil edilen 11 araştırma makalesi, depremin sağlık çalışanları üzerindeki ruhsal etkilerini farklı ruh sağlığı çıktıları altında kategorize ederek değerlendirmiştir. Veri tabanlarının anahtar kelimeler aracılığıyla taranması neticesinde sağlık çalışanlarının travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, depresyon, stres, yaşam kalitesinde bozulma yaşadıkları görülmüştür. Deprem sonrası sağlık çalışanlarının ruh sağlığını etkileyen cinsiyet, mesleki ve deprem ilişkili faktörler, kişilik özellikleri ile sosyal destek, baş etme stratejileri, psikolojik dayanıklılık, kişisel ihtiyaçların karşılanması yer almaktadır. Derleme çalışması, deprem sonrası sağlık çalışanlarında olumsuz ruh sağlığı etkilerini azaltmaya yönelik uygulanabilecek müdahaleler için önemli ipuçlarına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, sağlık çalışanı, psikolojik sağlık, ruh sağlığı, travma sonrası stres

Şeyma Sehlikoğlu, Imran Gökçen Yilmaz Karaman, Cennet Yastıbaş Kaçar, Mustafa Emin Canakci. Earthquake and mental health of healthcare workers: A systematic review. J Clin Psy. 2023; 26(4): 309-318

Corresponding Author: Şeyma Sehlikoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale