ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Delusional Misidentification: Presentation of a Case of Capgras Syndrome [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(1): 45-48

Delusional Misidentification: Presentation of a Case of Capgras Syndrome

Eylem Özten1, Ali Evren Tufan2, İrem Yaluğ3, Cem Cerit1, Sibel Işık1
1Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Dr., Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3Yard. Doç.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

Capgras syndrome is placed among the group of delusional misidentification syndromes and is characterized by delusions which are rare and resistant to treatment. The patient believes one of his close relatives, and even himself to be changed with a doppelganger. It is commonly accompanied by schizophrenia or organic psychosis and is very rare in its pure form. The psychosis is of the paranoid type in most of the cases. It is also known to accompany mania and psychotic depression. The etiology of this rare psychiatric syndrome remains elusive. Most of the cases are explained with psychoanalytic terms, although in later cases diffuse or localized brain lesions are suspected to be responsible. Some authors posited that organic and psychodynamic causes may coexist. In this study, a case of Capgras syndrome, in which psychodynamic causes are thought to be more prominent, is presented. Because of the facts that our patient believed his parents to be changed with their doppelganger, this delusion was more prominent than delusions of persecution, being both progressive and resistant and the presence of auditory hallucinations; Capgras syndrome with Schizophreniform disorder was diagnosed. Although, psychodynamic explanations of this phenomenon may be possible, a detailed neuropsychiatric evaluation was deemed necessary to rule out an organic cause.

Keywords: Anahtar Sözcükler: Capgras sendromu, şizofreniform bozukluk, psikodinamik etiyoloji

Sanrısal Yanlış Tanıma: Capgras Sendromlu Bir Olgu Sunumu

Eylem Özten1, Ali Evren Tufan2, İrem Yaluğ3, Cem Cerit1, Sibel Işık1
1Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Dr., Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3Yard. Doç.Dr Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

Capgras sendromu, sanrısal yanlış tanıma bozuklukları içinde tanımlanan, az rastlanan ve inatçı sanrılar ile giden bir bozukluktur. Hasta, yakın bir akrabasının bazen de kendisinin tıpatıp benzerleri ile değiştirildiğine inanır. Sendrom, nadiren saf bir şekilde ortaya çıkar ve genelde şizofreni veya organik psikozla birliktedir. Olguların çoğunda psikoz, paranoid tiptedir. Capgras sendromu- nun ayrıca mani ve psikotik depresyonda da görülebildiği bilinmektedir. Bu az görülen psikiyatrik sendromun kökenine ilişkin kesin bir açıklama getirilememiştir. Birçok olguda, sendroma psikoanalitik açıklamalar getirilirken, daha sonraki olgularda yaygın veya lokalize beyin lezy- onları sorumlu tutulmuştur. Kimi yazarlar ise, olgularda organik ve psikodinamik nedenlerin bir arada olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu yazıda etyolojisinde psikodinamik nedenlerin ön planda olduğu düşünülen bir Capgras sendromu olgusu aktarılmıştır. Hastamızın daha önce bildirilen olgular gibi anne ve babasının benzerleri ile yer değiştirdiğine inanması, bu sanrısının perseküsyon sanrılarının önüne geçerek tabloya hakim olması, prog- resif ve inatçı seyretmesi ve işitsel varsanılar nedeniyle tanıda Şizofreniform Bozukluk zemininde Capgras Sendromu düşünülmüştür. Ancak, bu fenomen ile karşılaşıldığında, psikodinamik yorumlar yapılabilse bile, bir organik nedenin bulunabileceği düşünülerek ayrıntılı nöropsikiyatrik değerlendirme ve incelemeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Key Words: Capgras syndrome, schizophreniform disorder, psychodynamic etiology.

Eylem Özten, Ali Evren Tufan, İrem Yaluğ, Cem Cerit, Sibel Işık. Delusional Misidentification: Presentation of a Case of Capgras Syndrome. J Clin Psy. 2006; 9(1): 45-48
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale