ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychiatric Disorders And Eye: Optical Coherent Tomography In Psychiatry Aspect [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 227-237 | DOI: 10.5505/kpd.2017.69077

Psychiatric Disorders And Eye: Optical Coherent Tomography In Psychiatry Aspect

Ayşe Sevgi Karadağ1, Aysun Kalenderoğlu2
1Adıyaman University Educational Research Hospital Faculty of Medicine Ophthalmology,ADIYAMAN
2Adıyaman University Educational Research Hospital Faculty of Medicine PSYCHIATRY,ADIYAMAN

Optic coherence tomography is a novel imaging method which can demonstrate biological tissue layers by getting high resolution sections. This technique measures delay time and intensity of infrared light which is transmitted to and reflected from different tissue layers. It gives cross sectional images of tissues similar to but with much higher resolution (1-15 μm) than ultrasonography. OCT method was first described by Fujimoto et al from Massachusettes Institue of Technology. Then its use in ophthalmology and in neurology were described. Especially with today’s OCT technology resolution is enhanced and differentiating ganglion cell komplex (GCC) (RNFL, GCL, IPL) from other parts of retina is now possible. Another parameter that can be measured with OCT is choroidal thickness. Choroid is among the most vascularized tissues in human body and it has important roles in oxygenization and nutrition of outer retina, temperature regulation of the retina, arrangement of the position of retina, disposition of waste products from retina, and release of growth factors. Thus, any vascular pathology can cause choroidal thinning.
Psychiatric use of OCT is relatively new, and few studies have been performed. This studies have also yielded heterogeneous results. Our aim this review elucidates the method of OCT and the retina’s role as a “window to the brain”. Furthermore, in delineating the degenerative components of psychiatric disorder, we discuss the possible applications of OCT in the psychiatric disorder population.

Keywords: Schizophrenia, Bipolar Disorder, Major Depression, OCT

Psikiyatrik Hastalıklar ve Göz: Optik Koherens Tomografinin Psikiyatride Yeri (Tur)

Ayşe Sevgi Karadağ1, Aysun Kalenderoğlu2
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D, ADIYAMAN
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D, ADIYAMAN

Optik koherens tomografi (OKT); biyolojik doku kat¬manlarını, yüksek çözünürlükte tomografik kesitler ala¬rak görüntüleyen, yeni bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Dokulara gönderilen ve farklı doku katmanlarından geri yansıyan ~800 nm dalga boyundaki infrared ışığın yan¬sıma gecikme zamanını ve şiddetini ölçerek, dokuların ve patolojilerinin ultasonografiye benzer bir şekilde ama ondan çok daha yüksek çözünürlükte (1-15 mikron (μm)) kesit görüntülerinin alınmasına olanak tanır. OKT tekniği ilk olarak, Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) fizik profesörü Fujimoto ve ekibi tara¬fından tanımlanmıştır. Daha sonra oftalmoloji ve nörolojide kullanımı tanımlanmıştır.
Özellikle bugünün OKT teknolojisinde çözünürlüğü artırılmış ve retinanın diğer tabakalarından, ganglion hücre kompleksini (GHT) (RSLT, GHT,IPT) farklılaştırmak mümkündür. OKT ile ölçülebilen diğer bir yapıda koroid kalınlıktır. Koroid insan vücudundaki en çok vaskülarizasyona sahip dokulardan biri olup dış retinanın oksijenizas-yon ve beslenmesinde, retinanın ısı regülasyonunda, retinanın pozisyonel durumunda, retinal artık mad¬delerin uzaklaştırılmasında ve büyüme faktörlerinin salgılanmasında önemli görevler üstlenir. Yani damarsal ya da kan akımını etkileyen patolojilerde koroid yapısında incelme gözlenir.
Psikiyatride OKT ‘nin kullanımı nispeten yenidir ve çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda aynı zamanda heterojen sonuçlar vermiştir. Bu derlemede bizim amacımız “beynin bir penceresi olarak” retinanın rolunünü OKT yöntemi ile açığa kavuşturmak, ayrıca, psikiyatrik bozukluğu dejeneratif bileşenlerini tanınmasını, psikiyatrik bozukluğu olan popülasyonunda OKT’nin olası uygulamalarını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Major Depresyon, OKT

Ayşe Sevgi Karadağ, Aysun Kalenderoğlu. Psychiatric Disorders And Eye: Optical Coherent Tomography In Psychiatry Aspect. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 227-237

Corresponding Author: Aysun Kalenderoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale