ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Moclobemide in the Treatment of Depressive Disorders [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 12-16

Moclobemide in the Treatment of Depressive Disorders

Ümit Tural1, Emin Önder2
1Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT
2Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT

The monoamine oxidase inhibitors (MAOI) are generally accept- ed as being equal in ejficacy to other antidepressant drugs (for example, tricyclic drugs-TCA, serotonin re-uptake inhibitors SSRI) which are known to be effective in the treatment of depres- sive disorders. The MAOI are currently used less frequently than other antidepressants because of the dietary precautions that must be followed to avoid tyramine-induced hypertansive crises. A new developed class of MAOI is reversible monoamine oxidase- A inhibitors (RIMA). Moclobemide is one of the RIMA class that have a spesific and reversible binding to MAO-A which is degrades tyramine. The risk of tyramine induced hypertensive crises is decreased in patients who are taking RIMA such as moclobemide and brofaromine. MAO-A is relatively spesific for the metabolism of norepinephrine and serotonin. Increased sero- tininergic activity due to MAO-A inhibition with moclobemid may be responsible for the antidepressant effect.

Keywords: Key Words: Depression, treatment, moclobemide.

Depresif Bozuklukların Tedavisinde Moklobemid Kullanımı

Ümit Tural1, Emin Önder2
1Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT
2Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT

Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOİ) genelde depresif bozuklukların tedavisinde etkili olduğu kabul edilen diğer anti- depresan ilaçlarla (örneğin, trisiklikler-TCA, serotonin geri alım inhibitörleri-SSRI) eşit etkinlikte olduğu kabul edilmektedir. Tiramin içeren diyetler alındığında hipertansif kriz oluştur¬masından kaçınma amacı ile diyet önlemlerinin gerekmesi MAOİnin, diğer antidepresanlardan daha az reçete edilmesine neden olmaktadır. Yakın dönemde geliştirilen yeni bir MAOİ grubu, geri dönüşümlü MAO-A inhibitörleridir (reversible monoamine oxidase-A inhibitors-RIMA). Bu grupta yer alan mok¬lobemid ve brofaromin gibi ilaçların kullanımı sırasında tiraminin ortaya çıkardığı hipertansif kriz riski azalmıştır. MAO- A enzimine seçici ve reversibl bağlandığından tiraminin oluştur¬duğu diyet kısıtlamalarına gerek göstermez. MAO-A enzimi bi¬rincil olarak norepinefrin ve serotoninin yıkımından sorumludur. Serotonerjik iletinin MAO-A inhibisyonu ile güçlendirilmesi anti- depresan etkiden sorumlu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Depresyon, tedavi, moklobemid.

Ümit Tural, Emin Önder. Moclobemide in the Treatment of Depressive Disorders. Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 12-16
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale