ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2011; 14(3): 185-190

Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case

Oya Güçlü1, Ramazan Konkan1, Ömer Şenormancı1, Hüsnü Erkmen2
1Uz.Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul
2Prof.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul

Schizophrenia usually appears in the late adolescence or early adult life, besides may appear in middle or older age rarely. When late onset schizophrenia is told, two different concepts come into mind. First one is that symptoms of the illness come into being after the age 40. For the other one; symptoms of the illness come into being after 60's and that's an unusual situation. During the 20'th century, schizophrenic symptoms that onset after 40's are defined as "late onset schizophrenia", "late parafreni", "very late onset schizophrenia" or late psychoses. In those days neither ICD-10 nor DSM-IV had no separate codeable diagnoses for late-onset schizophrenia and there is no age restriction.This article mentiones about a 68 years old case who was followed up for 5 years and whose illness began with positive symptoms and diagnosed as a "paranoid schizophre- nia"according to DSM- IV criterias. The tendency of association of late onset psychosis with cognitive impaire- ment which appears with aging and organic causes lead several problems on diagnosis. In order to remove the ambiguity in the terminology; it is suggested that a new classification would be more appropriate for such late- onset schizophrenia cases which differentiate by the clinical features etiology, treatment and prognosis.

Keywords: Key Words: Very late onset, schizophrenia,clinical features.

Çok Geç Başlangıçlı Bir Şizofreni Olgusunun Beş Yıllık İzlemi

Oya Güçlü1, Ramazan Konkan1, Ömer Şenormancı1, Hüsnü Erkmen2
1Uz.Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul
2Prof.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul

Şizofreni genellikle geç ergenlik ve erken yetişkinlikte başlamakla birlikte nadiren orta veya ileri yaşlarda da başlayabilir. Geç başlangıçlı şizofreni denildiğinde iki farklı kavram akla gelmektedir. Birincisinde hastalığın ilk bulgularının 40 yaşın üzerinde ortaya çıkması söz konusudur. Diğerinde hastalığın ilk bulguları 60 yaşından sonra başlamaktadır ki bu çok nadir görülmektedir. 20. yüzyıl boyunca, 40 yaşından sonra başlayan şizofreni olguları, "geç başlangıçlı şizofreni", "geç parafreni", "çok geç başlangıçlı şizofreni benzeri bozukluk" ve "geç psikoz" şeklinde tanımlanmıştır. Günümüzde ne DSM-IV ne de ICD-10 da geç başlangıç için ayrı bir kategori yoktur ve yaş sınırı getirilmemiştir. Bu yazıda 68 yaşından sonra pozitif psikotik belirtilerle başlayan, DSM-IV tanı kriterlerine göre "paranoid şizofreni" tanısı konulan ve beş yıl boyunca izlenen bir olgu sunulmuştur. Geç başlangıçlı psikoz olgularında, hastalığın daha çok ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan bilişsel yeti kaybı ile ilişkilendirilmesi ve organik faktörlere dayandırma eğilimi tanı konusunda güçlüklere yol açmaktadır. Terminolojideki belirsizliği gidermek amacıyla klinik görünüm, etiyoloji ve tedavi ve hastalık seyri açısından farklılıklar gözlenen geç başlangıçlı şizofreni olguları için yeni bir sınıflandırmanın daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çok geç başlangıç, şizofreni, klinik özellikler.

Oya Güçlü, Ramazan Konkan, Ömer Şenormancı, Hüsnü Erkmen. Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case. Turkish J Clin Psy. 2011; 14(3): 185-190
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale