ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism? (tur) [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2021; 24(2): 246-256 | DOI: 10.5505/kpd.2020.63496

Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism? (tur)

Sultan Efsun Tamdemir1, Bahadır Geniş2, Muhammed Hakan Aksu1, Cicek Hocaoglu3
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara
2Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Kocaeli
3Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Rize

Bruxism is a parafunctional activity characterized by daytime (diurnal) or nighttime (nocturnal) tooth grinding and squeezing and causing various pathologies in oropharyngeal tissues. Buspirone is used in the treatment of generalized anxiety disorder, to reduce the side effects of selective serotonin reuptake inhibitors, and to strengthen the treatment in depression and anxiety disorders. In addition to these uses, buspirone is also used in the treatment of bruxism in adults. In this study, it is aimed to summarize bruxism cases treated with buspirone in literature and to discuss treatment options. A systematic research was conducted on Pubmed, Google Academic and Web of Science databases to evaluate all peer-reviewed articles using buspirone in the treatment of bruxism. The whole study in which buspirone was used in the treatment of bruxism was included in the study. When evaluated on the basis of case reports, buspirone is seen as one of the psychotropes that can be used safely in the treatment of bruxism. In the treatment, it may be recommended to adjust the average daily dose to 10-20 mg and wait a minimum of 2 weeks, although the effectiveness may occur in a much shorter time. This study is important in terms of recommending buspirone, which has been shown to be effective in the treatment of bruxism in many cases, despite its various limitations and as a step for further studies on this subject.

Keywords: buspirone, bruxism, adult, sleep bruxism, anxiety

Buspiron, SSRI / SNRI kaynaklı bruksizm için bir çözüm olabilir mi? (tur)

Sultan Efsun Tamdemir1, Bahadır Geniş2, Muhammed Hakan Aksu1, Cicek Hocaoglu3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara
2Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Psikiyatri Anabilim Dali, Kocaeli
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize

Bruksizm, gündüz (diurnal) veya geceleri (nokturnal) diş gıcırdatma veya sıkma ile karakterize olan ve orofarengeal dokularda çeşitli patolojilere yol açan parafonksiyonel bir aktivitedir. Buspiron yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) tedavisinde, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSGİ) yan etkilerini azaltmak, depresyon ve anksiyete bozukluklarında tedaviyi güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu kullanımlarına ek olarak buspiron erişkinlerde bruksizmin tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmada litaratürdeki buspiron ile tedavi olmuş bruksizm olgularının özetlenmesi ve tedavi seçeneklerinin tartışılması amaçlanmıştır. Bruksizm tedavisinde buspiron kullanan hakemli tüm makaleleri değerlendirmek için Pubmed, Google Akademik ve Web of Science veritabanları üzerinde sistematik bir araştırma yapıldı. Bruksizm tedavisinde buspiron kullanılan çalışmanın tamamı çalışmaya dahil edildi. Olgu raporları temelinde değerlendirildiğinde, bruksizmin tedavisinde buspiron güvenle kullanılabilecek psikotroplardan biri olarak görülmektedir. Tedavide ortalama günlük dozun 10-20 mg şeklinde ayarlanması ve etkinlik çok daha kısa sürede ortaya çıkabilmekle birlikte minimum 2 hafta beklenmesi önerilebilir. Bu çalışma, birçok olguda bruksizmin tedavisinde etkili olduğu gösterilen buspironun çeşitli sınırlılıklarına rağmen önerilmesi ve bu konuda yapılacak ileri çalışmalara bir adım olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: buspiron, bruksizm, yetişkin, uyku bruksizmi, anksiyete

Sultan Efsun Tamdemir, Bahadır Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Cicek Hocaoglu. Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism? (tur). Turkish J Clin Psy. 2021; 24(2): 246-256

Corresponding Author: Bahadır Geniş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale