ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Determination of Cross-Sensitization Between Nicotine and Amphetamine in Mice [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(2): 67-74

Determination of Cross-Sensitization Between Nicotine and Amphetamine in Mice

Eylem ÇELİK1, Tayfun Uzbay2, Sirel KARAKAŞ3
1Uz. Psk., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı
2Gülhane Askeıi Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Tıbbi Faımakoloji Anabilim Dalı, Deneysel Psikofarmakoloji Aıaştııma Ünitesi, ANKARA
3Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

The aim of the study is to investigate the effects of amphetamine on nicotine-induced locomotor sensitization in mice. Eighty adult female Swiss-Webster mice (25-35 g) were subjects. In the first section of the study, the subeffective dose of amphetamine that would be used in nicotine-amphetamine cross-sensitization study was determined. For this purpose, amphetamine (1, 2, 4, 8 and 16 mg/kg) or saline were injected to the first 6 individual groups of the mice. Then nicotine (0.5, 1 and 2 mg/kg) or saline were injected to the next 4 groups of mice (10 times at 2 day intervals). Single dose of amphetamine (4 mg/kg) was administered in the last trial (11th repetition) to these groups. The subeffective dose of amphetamine was found to be 4 mg/kg. All doses of nicotine used in the present study caused locomotor sensitization. Cross-sensitization also appeared between amphetamine and nicotine with also 1 mg/kg and 2 mg/kg nicotine dose groups. Our results suggest that similar mechanisms might play a role in the development of addiction to nicotine and amphetamine.

Keywords: Key Words: Nicotine, amphetamine, locomotor sensitization, cross-sensitization, mice, dependence.

Farelerde Nikotin ile Amfetamin Arasındaki Çapraz- Duyarlılaşmanın İncelenmesi

Eylem ÇELİK1, Tayfun Uzbay2, Sirel KARAKAŞ3
1Uz. Psk., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı
2Gülhane Askeıi Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Tıbbi Faımakoloji Anabilim Dalı, Deneysel Psikofarmakoloji Aıaştııma Ünitesi, ANKARA
3Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

Bu çalışmada, farelerde nikotin ile uyarılmış lokomotor duyarlılaşma üzerine amfetaminin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 80 adet erişkin dişi Swiss-Webster (25-35 g) fare kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında nikotin- amfetamin çapraz duyarlılaşma çalışmasında kullanılacak olan amfetaminin subefektif dozu belirlenmiştir. Bu amaçla, 6 grup fareye amfetamin (I, 2, 4, 8 ve 16 mg/kg) ya da şalin bir kez enjekte edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 4 grup fareye nikotin (0.5, 1 ve 2 mg/kg) ya da şalin iki günlük aralıklarla toplam 10 kez enjekte edilmiştir. Bu gruplara 11. enjeksiyonda nikotin yerine amfetaminin tek dozu (4 mg/kg) verilmiştir. Çalışmalar sonucunda, amfetaminin subefektif dozunun 4 mg/kg olduğu belirlenmiştir. Analizler nikotinin tüm dozlarının lokomotor duyarlılaşmaya neden olduğunu göstermiştir. En düşük subefektif doz olduğu için kullanılan 4 mg/kg amfetamin ile 1 mg/kg ve 2 mg/kg nikotin gruplarında nikotin ile amfetamin arasında çapraz duyarlılaşma olduğu gösterilmiştir. Nikotin ile amfetamin arasında çapraz duyarlılaşmanın gerçekleşmesine yönelik bulgular, bu iki maddeye bağımlılık gelişmesinde benzer mekanizmaların katkısı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Nikotin, amfetamin, lokomotor duyarlılaş- ma, çapraz duyarlılaşma, fare, bağımlılık.

Eylem ÇELİK, Tayfun Uzbay, Sirel KARAKAŞ. Determination of Cross-Sensitization Between Nicotine and Amphetamine in Mice. J Clin Psy. 2003; 6(2): 67-74
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale