ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Mental Competence Evaluation form (MCEF) for Assessment of Competency: Reliability, Validity and Sensitivity [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(1): 5-16

Mental Competence Evaluation form (MCEF) for Assessment of Competency: Reliability, Validity and Sensitivity

Yeşim Can1, Mustafa Sercan2, Ömer Saatçioğlu1, Hüseyin Soysal3, Niyazi Uygur3
1Uz.Dr., AMATEM Kliniği
2Doç.Dr. Adli Psikiyatri Kliniği, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Uz.Dr., Adli Psikiyatri Kliniği, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: Determination of mental competence of the individual is needed for determination of whether persons are able to use their legal civil rights or not. It is aimed to determine the potency, reliability and validity of Mental Competence Evaluation Form (MCEF) that we have developed for evaluation of individual legal competency. Method: In order to investigate the validity and reliability of the MCEF, it was applied by two psychiatrists to 38 persons, who all were over 65 years, and who were send by notary, land office or legal judge, or were admitted by themselves to Forensic Psychiatry Unit of Bakırköy Mental Hospital in a period of three months for evaluation competency. In order to investigate the validity of MCEF, Mini-Mental State Examination (MMSE), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and Global Deterioration Scale (GDS) were also applied to all patients. Report results which were presented to the health board of our hospital and were assessed by the mentioned board, were used for comparison in the evaluation of the validityof the form. Results: Cronbach Alpha value is 0.9800, which represents the internal consistency achieved by the application of MCEF to 38 individuals. Items1 total correlations vary between 0.8712 and 0.9339. All items1 correlations are within 0.001 significance level and mean correlation is found to be 0.9009. Relationship was detected between MCEF and MMSE, BPRS and GDS. Conclusion: Our point of view is that while this form appears to be comprehensible and practicable, it may also be helpful in this area.

Keywords: Key Words: Competency, geriatry, forensic psychiatry.

Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (HEDEF) Geçerlilik, Güvenilirlik ve Duyarlılığı

Yeşim Can1, Mustafa Sercan2, Ömer Saatçioğlu1, Hüseyin Soysal3, Niyazi Uygur3
1Uz.Dr., AMATEM Kliniği
2Doç.Dr. Adli Psikiyatri Kliniği, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Uz.Dr., Adli Psikiyatri Kliniği, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Kişilerin zihinsel olarak hukuki işlem yeterliliğinin belirlenmesi adli psikiyatri çalışma alanlarından biridir. Bu değerlendirmeye yönelik geliştirdiğimiz görüşme formunun, bu amaçla gönderilen kişilere uygulanarak hukuken yeterli olanlarla olmayanları ayırmadaki gücünün, güvenilirliğinin ve geçerliliğinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Hukuki yeterliği belirlemek için bir psikiyatrik değerlendirme aracı olarak geliştirilen Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (HEDEF) dört maddeden oluşmaktadır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi'ne, üç aylık süre içerisinde noterlik, tapu dairesi veya hukuk hakimliği tarafından gönderilen veya kendi dilekçeleri ile başvuranlar çalışmaya alınmıştır. HEDEF, tasarruf ehliyetinin olup olmadığı veya vasi tayinine gerek olup olmadığı sorulan 65 yaş üstündeki 38 kişiye iki psikiyatri uzmanı tarafından uygulanmıştır. Geçerlilik Kısa Akıl Muayenesi (KAM), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Bütünsel Gerileme Ölçeği (BGÖ) ile araştırılmıştır. Hastanemiz sağlık kurulu rapor formun geçerliliğini değerlendirmede karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır. Bulgular: HEDEF'in 38 kişiye uygulanması ile elde edilen içsel tutarlılığı ifade eden Cronbach Alfa değeri 0.9800'dür. Madde toplam korelasyonları 0.8712-0.9339 arasında değişmektedir. Tüm madde korelasyonları 0.001 anlamlılık düzeyindedir ve ortalama korelasyon 0.9009 bulunmuştur. HEDEF ile KAM, KPDÖ ve BGÖ arasında ilişki bulunmuştur. Sonuç: Görüşümüz; formun anlaşılabilir olmasının yanı sıra, bu alanda kullanılabileceği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hukuki ehliyet, yaşlılık, adli psikiyatri.

Yeşim Can, Mustafa Sercan, Ömer Saatçioğlu, Hüseyin Soysal, Niyazi Uygur. Mental Competence Evaluation form (MCEF) for Assessment of Competency: Reliability, Validity and Sensitivity. J Clin Psy. 2006; 9(1): 5-16
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale