ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
One Yfear Follow up Results of Conversion Disorder Patients with Pseudoepileptic Seizures [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(2): 76-79

One Yfear Follow up Results of Conversion Disorder Patients with Pseudoepileptic Seizures

Recep Tütüncü1, M. Hakan Türkçapar2
1Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Pseudoseizures are seen frequently in emergency wards. If they are not treated properly, recurrences are often observed. In this research, our objective is to evaluate the prognosis of conversion disorder patients with pseudoepileptic seizures after one year follow up and to assess the stability of the diagnosis. For this purpose 76 patients, who were consulted psychiatry department due to pseudoseizures and diagnosed as conversion disorder according to DSM-IV criteria, were included. Among all patients, 74 patients (%97.4) were women. 49 patients (%64.5) had no pseudoseizures.18 patients (%23.7) had seizures in a period more than one month. 9 patients (%11.8) had seizures less than one month. 36 patients (%47.4) were still taking psychiatric treatment. 15 patients (%19.7) took psychiatric treatment and 25 patients (%32.9) took treatment only in emergency wards. 10 patients (%13.1) had comorbid diagnosis. In conclusion, patients with pseudoseizures should be evaluated and followed due to psychiatric morbidity. It is important that pseudoseizures can be seen before or with an underlying psychiatric disorder.

Keywords: Key Words: Conversion, pseudoepileptic seizure, psychiatric emergency.

Pseudoepileptik Nöbet Tanısı Alan Konversiyon Bozukluğu Hastalarının Bir Yıllık İzlem Sonuçlan

Recep Tütüncü1, M. Hakan Türkçapar2
1Dr SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
2Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Pseudonöbetler ile acil servislere başvuru sık karşılaşılan bir durumdur. Hastalara gerekli yaklaşımda bulunulmadığında pseudonöbetler yineleyici bir bal alabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, acil serviste pseudoepileptik nöbet tanısı alan konversiyon bozukluğu hastalarının bir yıl sonrası prognozlarının değerlendirilmesi ve bu tanının stabilliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla pseudoepileptik nöbet ile psikiyatri konsültasyonu istenen ve DSM-IV kriterlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı alan 76 hasta çalışmaya dahil edildi ve bir yıl sonra prognozlart tekrar değerlendirildi. Çalışmaya katılan hastaların 74’ü (%97.4j kadındı. Hastaların 49u (%64.5j bir yıl sonunda artık pseudonöbet geçirmiyordu. Pseudonöbetleri devam eden 27 hastanın, İSİ (%23.7) bir aydan daha uzun sürelerde, 9u (% 11.8) bir aydan daha kısa sürelerde pseudonöbet geçirmekteydi. Hastaların 25i (%32.9) sadece acil medikasyon almış daha sonra psikiyatrik bir tedavi almamıştı. Kalan 51 hastanın 15i (%19.7) bir yıl içinde bir süre psikiyatrik tedavi görmüş, 36'sı (%47.4) ise halen psikiyatrik tedavi almaya devam ediyordu 76 hastadan 10 hastaya (%13.1) komorbid psikiyatrik tanı konulmuştu. Sonuç olarak pseudoepileptik nöbet geçiren hastalar psikiyatrik morbidite açısından ele alınmalı, takipleri yapılmalıdır. Bu durumun altta yatan bir psikiyatrik rahatsızlığa eşlik veya öncülük ediyor olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Konversiyon, pseudoepileptik nöbet, psikiyatrik acil.

Recep Tütüncü, M. Hakan Türkçapar. One Yfear Follow up Results of Conversion Disorder Patients with Pseudoepileptic Seizures. J Clin Psy. 2003; 6(2): 76-79
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale