ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(2): 104-113 | DOI: 10.5505/kpd.2017.58077

Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics

Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam
Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, ADANA

INTRODUCTION: The aim of study as to determine the clinical and sociodemographic characteristics of the inpatients with the diagnosis of schizophrenia between the years 2010-2014. Patients were grouped according to the gender and age of onset and these groups were compared.
METHODS: 208 patients who had been diagnosed with schizophrenia according to DSM IV TR between the years 2010-2014. Sociodemographic and clinical data form, Scale for the Assessment of Positive Symptoms(SAPS) and Scale for the Assessment of Negative Symptoms(SANS), Hamilton Depression Rating Scale and Insight Assessment Scale were filled by scanning previous patient files.
RESULTS: 107(51,4%) of the patients included in this study were male. Mean age of onset of schizophrenia was 23,82±9,78. There was no significant difference between men and women in terms of age at onset. The rate of patients with one or more delusions was 98,6 % (n: 205), the rate of patients with one more halucinations was 59,6 % (n: 124). Lifetime smoking, alcohol and substance abuse and legal problem rates were higher in male patients. Lifetime history of suicide and SAPS scores were higher in female patients. Family history of psychiatric disorders was higher in early onset schizophrenia patients(<40 age).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study which determined wider and homogeneous distribution samples in this subject and at same time meeting patients and their families can contribute to identify disease’s clinical features more detailed.

Keywords: Schizophrenia, inpatient, sociodemographic factors.

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri (tur)

Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim dalı, ADANA

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada şizofreni tanısı ile 2010-2014 yılları arasında yatarak tedavi gören hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi; cinsiyet ve başlangıç yaşına göer klinik ve sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya 2010-2014 yılları arasında yatarak tedavi gören, DSM IV-TR’ye göre şizofreni tanısı alan 208 hasta dahil edilmiştir. Veri toplama formu, Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS), Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS), Hamilton Depresyon Ölçeği ve İçgörü Değerlendirme Ölçeği hasta dosyaları taranarak, hasta dosyalarından alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 107’si (%51,4) erkekti. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 23,82±9,78 idi. Başlangıç yaşı açısından kadın ve erkekler arasında anlamlı fark saptanmadı. Bir veya daha fazla sanrısı olan hastaların oranı % 98,6 (n: 205), bir veya daha fazla halüsinasyonu olan hastaların oranı % 59,6 (n: 124) olarak bulunmuştur. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada erkeklerde sigara, alkol ve madde kullanımının, adli suç öyküsü fazla; kadın hastalarda yaşam boyu özkıyım girişimi öyküsü fazla ve SAPS puanları yüksekti. Başlangıç yaşlarına göre yapılan karşılaştırmada 40 yaşından önce başlayan grupta ailede ruhsal bozukluk öyküsü oranları yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha geniş ve homojen dağılım gösteren bir örneklem grubu ve aynı zamanda hasta ve ailesi ile bire bir görüşme ile yapılacak olan çalışmanın, şizofreninin klinik özelliklerinin daha ayrıntılı belirlenmesi açısından katkı sağlayabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, yatan hasta, sosyodemografik özellikler

Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam. Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics. J Clin Psy. 2017; 20(2): 104-113

Corresponding Author: Gonca Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale