ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The Reliability and Validity Study of Emotional Skillsand Competence Questionnaire (ESCQ-45) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(3): 97-106

The Reliability and Validity Study of Emotional Skillsand Competence Questionnaire (ESCQ-45)

Sevginar Vatan1

Objective: The aim of this study was to bring one of the emotional intelligence measurements to Turkish Language. For this, we evaluated validity and reliability of the Emotional Skills and Competence Questionnaire in a Turkish university student sample. Method: In total 330 university students (224 female and 116 male) participated and completed Emotional Skillsand Competence
Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Questionnaire, Roserberg Self-Esteem Questionnaire and Basic Personality Traits Inventory. Resuts: In the reliability study, the Cronbach alphas for the total scale and subscales were between.79 and.90. Most of the item total correlations were higher than.30. Additionally, in the validity study the whole scale and subscales were revealed high correlations with each other and variables used for criterion validity. Conslusion: To sum up, the
results suggest that the validity and reliability of the Turkish form of ESCQ-45 were at a satisfactory level.

Keywords: Emotional Intelligence, Emotional Skills, Emotional Competence.

Duygusal Beceri ve Yetkinlik Ölçeği’nin Türk Örneklemindeki Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sevginar Vatan
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada duygusal zeka özelliklerini değerlendirebilecek bir ölçüm aracının Türk örneklemine kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, duygusal beceri ve yeterlik ölçeğinin Türk örneklemi için geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaç doğrultusunda toplam 224 kadın ve 116 erkek olmak üzere toplam 330 kişi ile araştırma yürütülmüştür. Katılımcılar Duygusal Beceri ve Yeterlik Ölçeği’ni, Duygu Düzenlemede Zorluklar Ölçeğini, Roserberg Benlik Saygısı Ölçeğini ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeğini doldurmuşlardır.
BULGULAR: Ölçeğin, güvenirlik çalışması kapsamında; tüm test ve alt boyutlar Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı.79 ile. 90 arasında olduğu bulunmuştur. Her bir alt boyut için yapılan madde-toplam korelasyon sonuçlarının.30’dan yüksek olduğu görülmüştür. Geçerlik çalışması kapsamında ise; tüm alt boyutlar birbirleri ile ve bağıntılı geçerlilik için değerlendirilen ölçeklerle beklendik yönde korelasyon göstermişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Duygusal Beceri ve Yeterlik Ölçeğinin Türk örneklemi için güvenirlik ve geçerlik özelliklerine sahip olduğu düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Duygusal Beceri, Duygusal Yeterlik

Sevginar Vatan. The Reliability and Validity Study of Emotional Skillsand Competence Questionnaire (ESCQ-45). J Clin Psy. 2015; 18(3): 97-106

Corresponding Author: Sevginar Vatan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale