ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluation of Sociodemographic Characteristics, Parental Attitude and Anger Expression Among Female Offenders [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(4): 218-229

Evaluation of Sociodemographic Characteristics, Parental Attitude and Anger Expression Among Female Offenders

Huriye Ersen1, M. Cem İInem2, Nedim Havle1, Ferhan Yener1, Nesrin Karamustafalıoğlu2, Derya İpekçioğlu3
1Uz.Dr Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Uz.DrBakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: It is suggested that anger, violence and parent's attitude have a relation with crime. Mostly, demographic features, sociocultural and economic factors that lead women for the criminal act are emphasized in a few studies about women criminality. Due to the lack of data about female delinquency in psychiatric practice, we aimed to investigate socio-demographic characteristics, parental attitude and anger expression manners among female offenders. Method: Of the 176 incarcerated women in Istanbul Bakirkoy Women Jail, 102 women were participated in the study. Control group was composed of 77 healthy women who had never a prison life. All individuals were informed about the study and "data form", "multidimensional anger inventory" and "parental attitude scale" were applied for whom accepted to participate. Results: The educational and income levels were lower in female offenders. Divorced and married women were obtained to have higher crime rate. Alcohol and substance abuse rates were significantly higher in incarcerated women. In anger inventory, significant difference was obtained in all the parameters except "factors that cause anger". Authoritarian family structure has drawn attention in parental attitude scale in both of the groups. Conclusion: Anger and anger control are ignored in incarcerated women due to low frequency of crime in women; this matter should be one of the aim of rehabilitation in women jail.

Keywords: Key Words: Women criminality, anger expression, parental attitude.

Suç İşlemiş Kadınların Sosyodemografik Özellikleri, Anne-Baba Tutumları ve Öfke ¦ İfade Biçimlerinin Değerlendirilmesi

Huriye Ersen1, M. Cem İInem2, Nedim Havle1, Ferhan Yener1, Nesrin Karamustafalıoğlu2, Derya İpekçioğlu3
1Uz.Dr Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Uz.DrBakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Suç ile öfke, şiddet ve aile tutumu arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Kadın suçluluğu konusunda az sayıdaki araştırmada ise daha çok demografik veriler, kadını suça iten sosyokültürel ve ekonomik faktörler üzerinde durulmaktadır. Psikiyatri pratiğinde kadın suçluluğu konusunda eksiklik nedeniyle, bu çalışmada suç işlemiş kadınların sosyodemografik özellikleri, anne-baba tutumları ve öfke ifade biçimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda bulunan 176 kadın hükümlünün 102'si dahil edilmiştir. Kontrol grubu ise sağlıklı, daha önce cezaevi yaşantısı olmayan 77 kadından oluşmaktadır. Kişiler çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul edenlere "veri formu", "çok boyutlu öfke ölçeği" ve "anne-baba tutum ölçeği" uygulanmıştır. Bulgular: Suç işlemiş kadınlarda eğitim düzeyi ve gelir seviyesi düşüktü. Boşanmış ve evli kadınlarda suç oranı daha yüksek tespit edildi. Hükümlü kadınlarda, alkol, madde kullanımı oranı belirgin olarak yüksekti. Öfke ölçeği değerlendirmesinde ise "öfkeye yol açan etmenler" dışındaki tüm parametrelerde anlamlı derecede farklılık görülmüştür. Anne-baba tutumları değerlendirildiğinde her iki grupta da otoriter aile yapısı dikkat çekmektedir. Sonuç: Kadınların suç oranının düşük olması nedeniyle hükümlü kadınlarda öfke ve öfke kontrolü göz ardı edilmektedir; bu konu kadın cezaevlerinde rehabilitasyonun bir amacı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kadın suçluluğu, öfke ifadesi, anne- baba tutumu.

Huriye Ersen, M. Cem İInem, Nedim Havle, Ferhan Yener, Nesrin Karamustafalıoğlu, Derya İpekçioğlu. Evaluation of Sociodemographic Characteristics, Parental Attitude and Anger Expression Among Female Offenders. J Clin Psy. 2011; 14(4): 218-229
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale