ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Acute Onset Psychiatric Symptoms in Diabetic Patient: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(3): 107-110

Acute Onset Psychiatric Symptoms in Diabetic Patient: A Case Report

Buse Çağla Arı1, Betül Özdilek1, Gülay Kenangil1, Füsun Mayda Domaç1

Diabetes Mellitus is an endocrinologic disease that causes multiple organ failures due to hyperglycemia. The neuropsychiatric complications occurring along with diabetes are delirium, psychosis, depression, loss of control, panic disorder, obsessive - compulsive disorder, phobias, sexual problems, eating disorders, alcohol or drug dependence, autonomic neuropathy, sensorimotor mono or polyneuropathy and hyperkinetic movement disorders such as chorea – ballismus. It has been observed that hyperglycemia decreases cerebral blood flow by causing focal damage in basal ganglia and deficiency in GABA levels and conclusively presenting neuropsychiatric symptoms thorough neuronal dysfunction. If glycemic control is enough well, a partial improvement of some neuropsychiatric symptoms can be achieved. In this case report, we aimed to submit a patient who is referred to psychiatry clinic with newly onset psychogenic symptoms and uncontrolled diabetes with basal ganglia lesions in neuroimaging.

Keywords: Diabetes Mellitus, psychiatric symptoms, neuroimaging

Diabetes Mellitus Tanılı Hastada Akut Başlangıçlı Psikiyatrik Bulgular

Buse Çağla Arı, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Diabetes Mellitus hiperglisemi nedeniyle birçok organ sistemlerinde metabolik bozukluklara yol açan endokrinolojik bir hastalıktır. Diabetes Mellitus’a bağlı ortaya çıkan nöropsikiyatrik komplikasyonlar ise deliryum, psikoz, depresyon, öfke kontrol kaybı, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, fobiler, cinsel işlev bozukluğu, yeme bozuklukları, alkol veya ilaç bağımlılığı, otonomik nöropati, motor veya somatosensorial mono veya polinöropati ve kore – ballismus gibi hiperkinetik hareket bozukluklarıdır. Hipergliseminin bazal gangliyonlarda fokal hasarlanma yaparak serebral kan akımını azalttığı, bu bölgelerdeki GABA miktarında azalmaya yol açtığı ve sonrasında nöronal disfonksiyona yol açarak nöropsikiyatrik bulguların ortaya çıkmasına neden olduğu gözlenmiştir. Sıkı bir glisemik kontrol sonrası bazı nöropsikiyatrik bulgularda kısmi de olsa düzelme olabileceği tespit edilmiştir. Bu olguda, akut olarak yeni başlayan psikiyatrik bulgularla psikiyatri kliniğine sevk edilmiş ve kontrol altında olmayan Diabetes Mellitus tanısı olan, nörogörüntülemelerinde ise bilateral bazal gangliyonlarda lezyon saptanan bir hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, psikiyatrik bulgular, nörogörüntüleme

Buse Çağla Arı, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç. Acute Onset Psychiatric Symptoms in Diabetic Patient: A Case Report. J Clin Psy. 2015; 18(3): 107-110

Corresponding Author: Betül Özdilek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale