ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychotherapies in Transcultural Perspective [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 5-11

Psychotherapies in Transcultural Perspective

Cengiz Güleç1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Contemporary American standards for clinical competence requires a biopsychosocial approach to patient care. Meaning of this standarts is the combined use of supportive-expressive cognitive psychotherapy and disorder-specific medication together in standard psychiatric practice. This paper focuses on the cross-cultural aspects of models of patient care. Common factors affecting a positive outcome in most patients from various ethnic backgrounds are discussed. This paper argues that supportive- expressive psychotherapy which conforms to specific established rules is more ethical, effective and efficient than non-standard- ized, culture-specific therapies.

Keywords: Key Words: Culture, psychoterapy antropology.

Transkültürel Açıdan Psikoterapiler

Cengiz Güleç1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Günümüzde Amerikan tıbbının klinik yetkinlik standartları hasta bakımına biyopsikososyal bir yaklaşımı içermektedir. Bu standart psikiyatride genellikle destekleyici-dışavurumcu (supportif-eks- pressif) bilişsel psikoterapi ve bozukluğa özgü psikofarmasötik- lerin karışık kullanımı anlamına gelmektedir. Bu yazıda, bu hasta bakımı modelinin kroskültürel psikiyatri bağlamındaki öğesi üzerinde odaklanılmaktadır. Çeşitli etnik kökenlerden gelen hastalarda optimal sonuçlara ulaşmaya katkıda bulunan etkenleri tartışılmaktadır. Belirli asli öğelere uyan destekleyici-dışavu- rumcu psikoterapinin, standardı olmayan, kültüre özgü terapilerden daha etkin, verimli ve etik olduğu tezi savunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kültür, psikoterapi, antropoloji.

Cengiz Güleç. Psychotherapies in Transcultural Perspective. J Clin Psy. 1999; 2(1): 5-11
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale