ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Assessment of suicide risk among newly diagnosed cancer patients [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(4): 293-299 | DOI: 10.5505/kpd.2023.48902

Assessment of suicide risk among newly diagnosed cancer patients

Osman Hasan Tahsin Kilic1, İhsan Aksoy2, Umut Varol3, Murat Anil4, Ahmet Alacacioglu5, Afra Sevde Çetin6
1Psychiatry, Izmir Democrasy University, Izmir
2Psychiatry, Ataturk Sanatory Training and Research Hospital, Ankara
3Internal Medicine and Oncology, Izmir Democrasy University, Izmir
4Pediatrics and Emergency, Izmir Democrasy University, Izmir
5Internal Medicine and Oncology, Izmir Katip Celebi University, Izmir
6Psychology, Izmir Democrasy University, Izmir

INTRODUCTION: We aimed to assess clinical (type, grade, symptom, quality of life), demographical, and psychological (social support, anxiety, and depression) risk factors of suicidality among newly diagnosed cancer patients in Turkey.
METHODS: 122 cancer patients within their first month of diagnosis were enrolled in the study. Sociodemographic Form, Suicide Probability Scale (SPS), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), European Organization for Research and Treatment (EORTC) quality of life questionnaire (QLQ-C30), Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) were given to the patients.
RESULTS: There were no relationships between SPS scores and age, gender, having metastatic cancer, being religious, marital status, having health insurance or employment. The EORTC QLQ-C30 cognitive function (p= 0.003, r= -0.267) and emotional function (p= 0.006, r= -0.249) and social function (p= 0.019, r= -0.212) were found to be negatively and weakly correlated with SPS. Among ESAS variables, only severe insomnia was significantly correlated with high SPS scores (p= 0.012). There were no statistical significance between SPS scores and having anxiety (p=0.110) or depression (p=0.591). There was no statistically significant relationship between SPS and MSPSS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There have been no study published in the literature that assesses the correlation between suicide risk and a variety of clinical and sociodemographic characteristics among Turkish cancer patients who have just received a diagnosis. According to our results, special attention must be given to cancer patients with severe insomnia and poorer cognitive, emotional, and social functioning.

Keywords: Anxiety, depression, functioning, cancer, suicide

Yeni tanı almış kanser hastalarında intihar riskinin değerlendirilmesi

Osman Hasan Tahsin Kilic1, İhsan Aksoy2, Umut Varol3, Murat Anil4, Ahmet Alacacioglu5, Afra Sevde Çetin6
1Psikiyatri, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir
2Psikiyatri, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3İç Hastalıkları ve Onkoloji, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir
4Pediatrik Acil, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir
5İç Hastalıkları ve Onkoloji, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir
6Psikoloji, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de yeni tanı almış kanser hastalarında intihar eğiliminin klinik (kanser tip ve evresi, semptom, yaşam kalitesi), demografik ve psikolojik (sosyal destek, anksiyete ve depresyon) risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yeni tanı almış (0-1 ay) 122 kanser hastası dahil edildi ve Sosyodemografik Form, İntihar Olasılığı Ölçeği (SPS), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS), Avrupa Araştırma ve Tedavi Kurumu (EORTC) yaşam kalitesi anketi (QLQ-C30), Edmonton Semptom Değerlendirme Sistemi (ESAS) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: SPS puanları ile yaş, cinsiyet, metastatik kansere sahip olmak, dindar olmak, medeni durum, sağlık sigortasına sahip olmak veya çalışmak arasında ilişki yoktu. EORTC QLQ-C30 bilişsel işlev (p= 0.003, r= -0.267) ve duygusal işlev (p= 0.006, r= -0.249) ve sosyal işlev (p= 0.019, r= -0.212) negatif yönde zayıf olarak SPS ile korele bulundu. ESAS değişkenleri arasında yalnızca şiddetli uykusuzluk yüksek SPS puanları ile anlamlı şekilde ilişkiliydi (p= 0.012). SPS puanları ile HADS anksiyete (p=0.110) ve depresyon (p=0.591) seviyesi arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmedi. SPS ve MSPSS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yeni tanı almış Türk kanser hastalarında intihar riski ile çeşitli klinik ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkiyi değerlendiren literatürde yayınlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Sonuçlarımıza göre, şiddetli uykusuzluğu olan ve bilişsel, duygusal ve sosyal işlevselliği zayıf olan kanser hastalarının değerlendirilmesinde intihar riskine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, işlevsellik, kanser, intihar

Osman Hasan Tahsin Kilic, İhsan Aksoy, Umut Varol, Murat Anil, Ahmet Alacacioglu, Afra Sevde Çetin. Assessment of suicide risk among newly diagnosed cancer patients. J Clin Psy. 2023; 26(4): 293-299

Corresponding Author: İhsan Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale