ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Genetics of Schizophrenia [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 53-59

Genetics of Schizophrenia

İbrahim Ateş1, Ercan ABAY2
1Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE
2Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE

Schizophrenia is a disorder which runs in families. Family, twins and adoption studies have demonstrated that inherited genetic factors are important in the development of schizophrenia.However, the pattern of inheritance is complex and it is not clear whether familial clustering in schizophrenia is due to one gene, a few genes or many genes. Genetic studies such as linkage and association studies are being carried out to explore the pattern of inheritance in schizophrenia. Great progress achieved in molecular genetic methods have motivated the researchers to engage in genetic studies. Therefore, genetic basis of schizophrenia will be better understood in the following century. In this article, first of all family, twins and adoption studies which are the classic methods of study have been reviewed. Theories about the mode of transmission is discussed and linkage and association studies are discussed. Experiences in genetic counselling and the principal approaches are presented

Keywords: Key Words: Schizophrenia, genetics, family studies, twin studies, adoption studies, linkage studies, association studies, genetic counselling.

Şizofreninin Genetiği

İbrahim Ateş1, Ercan ABAY2
1Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE
2Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim Dalı, EDİRNE

Şizofreni ailesel kümelenme göseteren bir hastalıktır. Aile, ikiz ve evlat edinme çalışmaları şizofreni girişiminde kalıtsal genetik etkenlerin önemli olduğunu göstermiştir. Buna rağmen, kalıtım şekli karmaşıktır ve şizofrenide görülen ailesel kümelenmenin tek bir gene mi, birçok gene mi bağlı olduğu açıklığa kavuşmamıştır. Şizofrenideki katılım şeklini araştırmak için, bağlantı ve ilişki çalışmaları gibi genetik çalışmalar yürütülmektedir. Moleküler genetik yöntemlerindeki önemli ilerlemeler, araştırmacıların genetik çalışmalara yoğunlaşmalarını sağlamıştır. Bu nedenle, şizofreninin genetik temeli önümüzdeki yüzyılda daha iyi anlaşılacaktır. Bu yazıda, öncelikle klasik çalışma yöntemlerinden aile, ikiz evlat edinme çalışmaları gözden geçirilmiştir. Geçiş şekli ile ilgili kuramlar tartışılmış ve bağlantı ve ilişki çalışmaları anlatılmıştır. Genetik danışma konusundaki deneyimler ve yaklaşım ilkeleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, genetik, aile çalışmaları, ikiz çalışmaları, evlat edinme çalışmaları, bağlantı çalışmaları, ilişki çalışmaları, genetik danışma.

İbrahim Ateş, Ercan ABAY. Genetics of Schizophrenia. J Clin Psy. 2001; 4(1): 53-59
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale