ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluating Treatment Resistance in Schizophrenia and Treatment Strategies in Resistant Cases [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 42-52

Evaluating Treatment Resistance in Schizophrenia and Treatment Strategies in Resistant Cases

Ali Kemal GÖĞÜŞ1
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Evaluation and definition of treatment resistance in schizophrenia has gained importance since the introduction ofclozapin and the other atypical antipsychotics. Schizophrenic patients are sometimes considered as treatment resistant because of their poor compliance to medication, undermedication and chronic or frequent hospitalization. In fact there must be some other objective criteria for treatment resistance in schizophrenia. In order to identify patients as treatment resistant it is important to know how many drug trials should be made and, how long each trial should continue. The aim of this article is to summarize the recent literature on this issue.

Keywords: Key Words: Treatment resistant schizophrenia, atypical antipsychotics, criteria for treatment resistance.

Şizofrenide Tedaviye Direncin Değerlendirilmesi ve Tedaviye Dirençli Olgularda Tedavi Stratejisi

Ali Kemal GÖĞÜŞ1
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabiiim Dalı, ANKARA

Başta klozapin olmak üzere atipik antipsikotiklerin kullanılmaya başlanması ile birlikte şizofrenide tedavi direnç olgusu ve direnç ölçütlerinin belirlenmesi önem kazanmıştır. Tedaviye uyumsuzluk veya yetersiz ilaç tedavisi yüzünden semptomların baskılanama- ması ya da uzun süreli ve sık hastaneye yatışlar çoğu kez “yanlış olarak” tedaviye direncin göstergesi olarak yorumlanabilmekte- dir. Oysa hastaları tedaviye dirençli olarak niteleyebilmek için kaç tür ilacın hangi sürelerle ve dozlarla kullanılacağının objektif ölçütlerle belirlenmesi gerekir. Bu yazı bu alandaki görüşlerin derlenmesi amacına yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tedaviye dirençli şizofreni, atipik anti- psikotikler, tedaviye direnç kriterleri.

Ali Kemal GÖĞÜŞ. Evaluating Treatment Resistance in Schizophrenia and Treatment Strategies in Resistant Cases. J Clin Psy. 2001; 4(1): 42-52
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale