ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Relationship Between Psychiatry and Social Sciences [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 230-238

Relationship Between Psychiatry and Social Sciences

Mehmet Akif ERSOY1
Uz. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Psychiatry within its bio-psycho-social model, has close relationships with social sciences. Knowledge about his/her patient's cultural view of illness, availability of psychiatric help, group relations and conflicts with other groups, and even the vulnerabilities transmitted from history will help the psychiatrist to under-stand and help his patient better. History which explores past experiences of human beings, sociology which studies the processes of how the groups behave or change and anthropology which investigates the cultural aspects, may benefit from psychiatric view, data and methodology. That's why interdisciplinary studies are more and more being conducted. This review aims to summarize the mutual relationship between social sciences and psychiatry.

Keywords: Key Words: Social psychiatry, psychoanalytic anthropology, cross-cultural psychiatry.

Psikiyatri ve Sosyal Bilimlerin ilişkisi

Mehmet Akif ERSOY1
Uz. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

İnsanı biyo-psiko-sosyal model içinde ele alan psikiyatrinin sosyal bilimlerle yakın ilişkisi vardır. Hastasının kültüre özgü hastalık anlayışını, tedavi olanaklarına ulaşabilirliğini, ait olduğu gruba özgü iletişim biçimlerini, varsa o grubun diğer gruplarla gerilim ve çatışmalarını, dahası tarihten alıp getirdiği hassasiyetleri bilmesinin psikiyatristin hastasını daha iyi anlamasında ve yardımcı olmasında önemli yeri vardır. Kabaca, insanın birey ya da grup olarak yaşamış olduklarım araştıran tarih, ya da grup olarak nasıl davrandığım ya da değiştiğini inceleyen sosyoloji, kültürel birikimlerini inceleyen antropoloji ve diğer sosyal bilimlerin temel olarak bireyi konu alan psikiyatrinin verilerinden ve yöntemlerinden faydalanması mümkündür. Bu nedenledir ki bu disiplinler arası çalışmalara giderek daha fazla önem verilmektedir. Bu yazıda psikiyatri ve sosyal bilimlerin ilişkisi genel hat- larıyla gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal psikiyatri, psikanalitik antropoloji, kros-kültürel psikiyatri.

Mehmet Akif ERSOY. Relationship Between Psychiatry and Social Sciences. J Clin Psy. 1999; 2(4): 230-238
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale