ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
RELATİONSHİP BETWEEN FAMILY FUNCTIONS, DEPRESSION AND ANXIETY SCORES [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(4): 109-118

RELATİONSHİP BETWEEN FAMILY FUNCTIONS, DEPRESSION AND ANXIETY SCORES

Vildan Şahin1, Oğuz Tekin2

Objective: The aim of this study was to investigate the relation between depression, anxiety scores and family functions such as problem solving, communication, roles, affective responsiveness, affective involvement, behaviour control and general functions are examined to evaluate family structure.
Material and Method: Research groups were formed from 71 volunteer patients with 18 years or over and mentally normal who admitted Ankara Training and Research Hospital Family medicine outpatient clinics between May 2012 and May 2013. Prospective, observational and analytic methods were used. Demographic information form which include age, gender, marital status, educational status. Mc Master Family Assessment Device, Beck Depression Scale, Beck Anxiety scale were applied to the group. Factor scores were compared by taking averages. Analysis was carried out using the SPSS statistics program. Results: The results of the study showed us patients with high depression scores show significantly worse family functions. Especially on problem solving, communication, affective responsiveness and general functions. Anxiety scores were non effective on family functions. Educational status were positive correlation between General Function and roles. But in roles patients who graduated from highschool was better than academics. Behaviour control was better in men than women.
Conclusions: This study shows that depression is related with unhealthy family functioning among participants. We should be aware of this effect and give importance to relations of the patients with their family.

Keywords: Depression, anxiety, family functions

Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Aile İçi Fonksiyonlara Etkisi

Vildan Şahin1, Oğuz Tekin2
1Elmadağ Toplum Sağlığı Merkezi Ankara
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı depresyon ve anksiyete düzeyleri ile problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar gibi aile fonksiyonları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma grupları Mayıs 2012 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez ve semt polikliniklerine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden ve mental bozukluğu olmayan 18 yaş ve üzeri 71 kişiden oluştu. Prospektif, gözlemsel ve analitik yöntemler uygulandı. Çalışmaya alınanların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, öğrenim yılı kaydedildi. Katılımcılara Beck Anksiyete ölçeği, Beck Depresyon ölçeği ve Mc Master Aile içi Fonksiyon ölçeği uygulandı. Faktör skor ortalamaları SPSS programında karşılaştırıldı. Bulgular: Beck Depresyon ölçeğinden yüksek puan alan kişilerin aile içi fonksiyonlarında bozukluk tespit edildi. Özellikle bu bozukluk Mc Master Aile içi Fonksiyon ölçeğinin problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme ve genel fonksiyonlar boyutundaki aile işlevlerindeydi. Anksiyete skorları, aile içi fonksiyonları etkilemedi. Roller ve Genel işlevler alt ölçeklerinde öğrenim yılının etkili olduğu saptandı. Okul yılı arttıkça Genel işlevler daha sağlıklı hale geliyordu. Roller alt ölçeği ise lise mezunlarında en sağlıklıydı. Davranış kontrolünden alınan puanlar erkeklerde kadınlara göre daha iyiydi.
Sonuç: Bu çalışmada depresyonun sağlıklı olmayan aile içi fonksiyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hastaların aile içi ilişkilerini önemsemeli ve bu etkinin farkında olmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, aile işlevleri

Vildan Şahin, Oğuz Tekin. RELATİONSHİP BETWEEN FAMILY FUNCTIONS, DEPRESSION AND ANXIETY SCORES. J Clin Psy. 2014; 17(4): 109-118

Corresponding Author: Vildan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale