ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The frequency of regular participation in the community mental health center program of patients with the diagnosis of psychotic disorders and evaluation of related factors [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(4): 264-271 | DOI: 10.5505/kpd.2023.31644

The frequency of regular participation in the community mental health center program of patients with the diagnosis of psychotic disorders and evaluation of related factors

Ceyda Sardoğan, Bülent Kadri Gültekin
Erenkoy Mental And Nervous Dıseases Traınıng And Research Hospıtal

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the frequency of regular participation in the Community Mental Health Center (CMHC) program of patients with the diagnosis of psychotic disorders and to evaluate related all factors.
METHODS: The cross-sectional study included 105 patients, diagnosing with schizophrenia and other psychotic disorders according to the DSM-5, who were registered at the CMHC in İstanbul. Inventory tools included a Socio-demographic Information Form, A Questionnaire on Clinical Characteristics of Patients Registered to the CMHC and their Opinions on CMHC, Medication Adherence Rating Scale (MARS), Internalized Stigma in Mental Illness (ISMI), Turkish Version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF TR) and the Clinical Global Impression Scale (CGI).
RESULTS: The frequency of regular participation in the CMHC program was found to be 13.8%. Three quarters of the patients with regular participation in the CMHC program were males and the patients with social insurance had a higher frequency of regular participation (p<0.05). Those having regular participation had a history of illness for more than 17.5 years and history of hospitalization (p<0.05). Regular participation in the CMHC program was also associated with a higher family support (p<0.05). Most affecting factors that encouraged the patients to visit the CMHC ranked in the following order: friendly relations of CMHC employees (100%), easy access to the counselor (95%), peaceful CMHC environment (92.5%), and easy access to a psychiatrist (92.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this context, attempts to increase the participation of patients in CMHC programs should consider the factors that improve regular participation.

Keywords: Community mental health center, psychotic disorders, schizophrenia, regular participation.

Psikotik bozukluk tanılı hastaların TRSM programına düzenli katılım sıklığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi

Ceyda Sardoğan, Bülent Kadri Gültekin
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, psikotik bozukluk tanılı hastaların TRSM programına düzenli katılım sıklığı ve ilişkili tüm faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türde yapılan araştırmaya İstanbul’da bulunan bir psikiyatri hastanesine bağlı TRSM’ye kayıtlı şizofreni ve diğer psikotik bozukluk tanılı 105 hasta dâhil edildi. Araştırmada Sosyodemografik Bilgi Formu, TRSM’ye Kayıtlı Hastaların Klinik Özellikler ve TRSM’ye İlişkin Görüşler Formu, Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği (TTUOÖ), Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF TR) ve Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİÖ) kullanıldı.
BULGULAR: TRSM’ye kayıtlı hastaların TRSM programına düzenli katılım sıklığının %13.8 olduğu saptandı. TRSM programına düzenli katılan hastaların %75’i erkekti ve sosyal güvencesi olanların düzenli katılım sıklığı daha fazlaydı (p<0.05). Düzenli katılan hastaların 17.5 yıldan uzun süredir hastalık öyküsüne sahip olduğu ve hastaneye yatış öyküsünün bulunduğu saptandı. TRSM programına düzenli katılan hastaların düzensiz katılanlara göre aileleri tarafından daha çok desteklendiği görüldü (p<0.05). Hastalara TRSM’ye gelmelerinde etkili olan faktörler sorulduğunda; TRSM çalışanlarının güler yüzlü olması (%100), danışmana kolaylıkla ulaşabilme (%95), TRSM ortamının huzur verici olması (%92.5) ve psikiyatriste rahatlıkla ulaşabilme (%92.5) olarak sıraladılar.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çerçevede, TRSM’ye düzenli katılımı etkileyen faktörler dikkate alınarak hastaların TRSM programlarına düzenli katılım sıklığını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplum ruh sağlığı merkezi, psikotik bozukluk, şizofreni, düzenli katılım.

Ceyda Sardoğan, Bülent Kadri Gültekin. The frequency of regular participation in the community mental health center program of patients with the diagnosis of psychotic disorders and evaluation of related factors. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(4): 264-271

Corresponding Author: Ceyda Sardoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale