ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The Comparison of Burnout Levels in a Group of Medical Students in the Learnings Process: Does the Process of Medical Education Change the Burnout Levels [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(3): 90-96

The Comparison of Burnout Levels in a Group of Medical Students in the Learnings Process: Does the Process of Medical Education Change the Burnout Levels

Osman Zülkif Topak1, Cevriye Beyza Karan2, Selma Nur Toktaş1, Safiye Zuhal Gündoğmuş1, Osman Özdel1

Objectives: The aim of this study was to investigate the differences of the risk of burnout in medical students between the first year and last year which students first experience both physician-patient relationship and so long, so challenging medical course process. Method: A cross-sectional study was carried out in a sample of 60 medical students which were randomly selected and gave informed consent. Thirty students (50%) were in the first year and 30 were (50%) in the sixth year of training
using sociodemographic data form, Maslach Burnout Inventory and A type personality test. Results: Maslach Burnout Ýnventory emotional exhaustion subscale was higher at last year medical students
than the first year students. About personality behaviour; when two groups compared, no significant differenceswere found in each groups. Conclusion: In this study, burnout levels was higher at the
last year medical students as previous studies had done before. In our study, although type A characteristics were numerously higher, it was not significant statically. Further more we did not find any relationship between personality characteristics in terms of type A and type B and burnout levels or sense of personel accomplishment.

Keywords: Burnout, personality characteristics, medical students

Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinde Öğrenim Sürecinde Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması: Tıp Eğitim Süreci Tükenmişlik Düzeylerini Değiştiriyor mu?

Osman Zülkif Topak1, Cevriye Beyza Karan2, Selma Nur Toktaş1, Safiye Zuhal Gündoğmuş1, Osman Özdel1
1Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile altıncı sınıf öğrencilerini tükenmişlik riski açısından karşılaştırmak, uzun ve zorlu bir süreç olan tıp eğitiminin ve ilk kez hasta-hekim ilişkisinin yaşandığı son sınıf yıllarının tükenmişlik gelişimine olan etkisini ve bunun kişilik özellikleriyle bağlantısı olup olmadığını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinden 30 ve Dönem 6 öğrencilerinden 30 olmak üzere onam veren toplam 60 öğrenci çalışmaya dâhil edildi. Tüm katılımcıların sosyodemografik bilgileri alınarak, her birine Maslach Tükenmişlik Envanteri ile A Tipi Davranış Testi uygulandı.
BULGULAR: Dönem 6 öğrencilerinin Maslach Tükenmişlik Envanteri duygusal tükenmişlik alt ölçeği ortalaması Dönem 1 öğrencilerinden yüksekti. Kişilik davranışı açısından iki grup karşılaştırıldığında; A ve B tipi kişilik davranışı dağılımının iki grupta da benzer olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, yapılan diğer çalışmalarla benzer olarak son sınıf öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi artmaktadır. Bizim çalışmamızda, son sınıf intörn öğrencilerinde A tipi kişilik sayıca fazla bulunsa da bu fazlalık istatiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Ayrıca kişilik tipi ile tükenmişlik düzeyi ve kişisel başarı duygusu arasında herhangi bir istatistiksel ilişki de izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, kişilik özellikleri, tıp fakültesi öğrencileri

Osman Zülkif Topak, Cevriye Beyza Karan, Selma Nur Toktaş, Safiye Zuhal Gündoğmuş, Osman Özdel. The Comparison of Burnout Levels in a Group of Medical Students in the Learnings Process: Does the Process of Medical Education Change the Burnout Levels. J Clin Psy. 2015; 18(3): 90-96

Corresponding Author: Osman Zülkif Topak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale