ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2016; 19(1): 45-51 | DOI: 10.5505/kpd.2016.30074

Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation

İpek Özsoy1, Ülgen H. Okyayuz1

Amputation is the process of seperation of a part or the whole of the limb form the body, because of medical reasons. If the organ will not cure, or if this situation causes a risk for patient's life, amputation will be needed. Amputation is one of the oldest operations in history. Extremity amputations have both physical and psychological results. Amputaion is a situation that its meaning for individual is not only an organ loss but also loss of body image, function, work and relationships. Individuals give reactions against all the types of loss and they go through a periods which is called mourning period. In this period, people with ampuations's personal characteristics, family support, social support, cultural background and meaning that they give for the loss effects their psychosocial reactios. Coping with an illness, is a dynamic period that changes by the time and coping skills of infividual effects his or her psychosocial reactions.
In this study, it is aimed that get across by making synthesize the effects and role of trauma, loss and mour ning reactions in idividual's life, effects of his or her coping skills and reactions, with the light of the presented case.

Keywords: Amputation, loss, mourning period, coping

Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu

İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz
Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı

Bir uzvun bir kısmını veya tamamını, tıbbi nedenlerden dolayı vücuttan ayırma işlemine amputasyon denir. Amputasyona, eğer vücudun bir uzvundaki hastalık iyileşmeyecek ve hastanın hayatını tehlikeye atacak duruma gelmişse ihtiyaç duyulur. Amputasyon tarihte uygulanan en eski ameliyatlardan biri olup ekstremite amputasyonu hem ruhsal hem de fiziksel bir hastalıktır. Amputasyonun organik süreçleri kapsayan tıbbi boyutu dışında hastanın tepkilerini belirleyen ruhsal boyutu da vardır. Amputasyon kişi için organ kaybının yanında, beden imgesi, işlev, iş ve ilişkiler bağlamlarında kayıplar yaşadığı bir durumdur. Kaybın her çeşidine karşı, kişiler ruhsal tepkiler, yanıtlar verir. Yas süreci denilen bir dizi evreden geçerler. Bu süreçte amputasyon geçirmiş kişinin bireysel özellikleri, aile desteği, sosyal destek, kültürel alt yapı ve kayba yüklediği anlam duruma vereceği psikososyal tepkilerini etkiler. Hastalıkla baş etme, zaman içinde değişen dinamik bir süreçtir ve baş etme biçimi hastanın psikososyal tepkilerini etkiler.
Bu çalışma, sunulan vaka ile birlikte, travma, kayıp ve yas tepkilerinin kişinin hayatındaki etkilerinin, rolünün, kişinin baş etme yöntemlerinin ve tepkilerinin sentezlenip anlaşılabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ampütasyon, kayıp, yas süreci, baş etme yöntemleri

Anahtar Kelimeler: ampütasyon, kayıp, yas süreci, baş etme yöntemleri

İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz. Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation. Turkish J Clin Psy. 2016; 19(1): 45-51

Corresponding Author: İpek Özsoy, K.K.T.C.
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale