ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2012; 15(1): 9-19

Agomelatin: Genel Bilgiler, Farmakolojisi ve Kullanım Güvenliği

Tayfun Uzbay1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, Ankara

Depresyon yaşam kalitesini ve iş gücünü olumsuz yönde etkileyen önemli bir mental hastalıktır. Genel popülasyonda yaşam boyu görülme sıklığı %21'dir ve buna göre her yaklaşık 5 kişiden biri depresyon riski taşımaktadır (Kessler ve ark. 2005). Son yıllarda depresyon farmakoterapisinde önemli bazı gelişmeler olmuş, literatüre yeni yaklaşımlar ve ilaçlar sunulmuştur. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Jozeph Schild- kraut'un 1965 yılında "depresyona beynin bazı böl- gelerinde noradrenalin aktivitesinde azalma, maniye ise aynı bölgelerde noradrenalin aktivitesinde aşırı artmanın neden olduğu" şeklinde ifade ettiği "monoamin hipotezi" (Schildkraut 1965) depresyon farmakoterapisinde bir dönüm noktası olmuştur. Diğer monoaminler olan sero- tonin ve dopaminin de katılımı ile monoamin hipotezinin kapsamı genişleyerek önemi giderek artmış ve bu hipotez depresyon tedavisi için pek çok ilacın keşfedilmesinin ve tedaviye sunulmasının bilimsel temelini oluşturmuştur. Farmakolojik etki- leri monoamin hipotezine dayandırılan antidepre- san ilaçlarla geçtiğimiz 25 yılda depresyon tedavisinde önemli bir başarı sağlandığı göz ardı edilemez. Bununla beraber mevcut farmakotera- pinin bazı dirençli olgularda yetersiz kalması, ilaçların çoğunda antidepresan etki için birkaç haf- talık süreye ihtiyaç olması, bazı antidepresanlarla tedavinin başlangıcında belirtilerin daha da kötüleşebilmesi, antidepresanların büyük bir çoğunluğunda azımsanamayacak oranda gözlene- nen cinsel işlev bozuklukları gibi yan etkiler, yaşlılarda ve kardiyovasküler sorunu olanlarda bazı antidepresanların kullanım güçlüğü gibi nedenler her zaman yeni ve daha etkili antidepresan ilaçların geliştirilmesi konusunu gündemde tutmuş ve son zamanlarda depresyon farmakoterapisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarında melatonin sistemi gibi monoaminlerin dışındaki başka hedeflere yönelim cazip bir yaklaşım olmuştur (Catena- Dell'Osso ve ark. 2012).


Tayfun Uzbay. Agomelatin: Genel Bilgiler, Farmakolojisi ve Kullanım Güvenliği. Turkish J Clin Psy. 2012; 15(1): 9-19
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (12619 downloaded)
LookUs & Online Makale