ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Does the coexistence of attention deficit hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo affect the treatment response in children? [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 177-185 | DOI: 10.5505/kpd.2023.23500

Does the coexistence of attention deficit hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo affect the treatment response in children?

Çiğdem Yektaş1, Ali Evren Tufan2, Elif Sümeyra Kaplan Karakaya3, Merve Yazıcı4, Enes Sarıgedik5
1Üsküdar University, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bolu, Turkey.
3Ankara Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey.
4Rize Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Rize, Turkey
5Sakarya University, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate treatment response in children with sluggish cognitive tempo and attention deficit/ hyperactivity disorder.
METHODS: Child Behavior Checklist and Barkley Child Attention Scale were used to define SCT symptoms. Parents and teachers completed Turgay DSM-IV-Based Screening Scale for Disruptive Behavior disorders, severity and improvement were evaluated via Clinical Global Impressions Scale- Severity and CGI- Improvement. Methylphenidate responses were evaluated retrospectively by patient charts.
RESULTS: SCT + ADHD group was rated as more inattentive by their parents while teachers rated children with ADHD as more hyperactive/ impulsive (p<0,01; p<0,01, respectively). Symptom reduction was significantly greater for teacher rated hyperactivity/ impulsivity in the ADHD group and children with SCT+ ADHD were still rated as more inattentive by their parents after treatment. The sole predictor of treatment response in the SCT+ ADHD group was treatment duration (p=0.012).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Longer treatment duration seemed to be more effective in the SCT group.

Keywords: Sluggish cognitive tempo, methylphenidate, attention deficit hyperactivity disorder, treatment response, treatment duration

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yavaş bilişsel tempo birlikteliği çocuklarda tedaviye yanıtı etkiler mi?

Çiğdem Yektaş1, Ali Evren Tufan2, Elif Sümeyra Kaplan Karakaya3, Merve Yazıcı4, Enes Sarıgedik5
1Üsküdar University, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bolu, Turkey.
3Ankara Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey.
4Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Rize, Türkiye
5Sakarya Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yavaş bilişsel tempo ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda tedavi yanıtını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yavaş bilişsel tempo semptomlarını tanımlamak için Çocuk Davranış Kontrol Listesi ve Barkley Çocuk Dikkat Ölçeği kullanıldı. Ebeveynler ve öğretmenler Yıkıcı Davranış Bozuklukları için Turgay DSM-IV Temelli Tarama Ölçeği'ni doldurdular, şiddet ve iyileşme Klinik Global İzlenim Ölçeği (CGI) - Şiddet ve CGI- İyileşme ile değerlendirildi. Metilfenidat yanıtları hasta çizelgeleri ile retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yavaş bilişsel tempo ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu birlikteliği olan grubunun dikkat eksikliği skorları ebeveynler tarafından daha yüksek bildirilirken, DEHB’si olan grupta öğretmenler tarafından bildirilen hiperaktivite/dürtüsellik skorları daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla; p<0,01; p<0,01). Semptom azalması, DEHB grubunda öğretmen tarafından derecelendirilen hiperaktivite/dürtüsellik için önemli ölçüde daha fazlaydı ve Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar, tedaviden sonra ebeveynleri tarafından yine de daha fazla dikkat eksikliği olarak derecelendirildi. Yavaş bilişsel tempo ve dikkat eksikliği/hiperaktivite grubunda tedavi yanıtının tek belirleyicisi tedavi süresiydi (p=0,012).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yavaş bilişsel tempo ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu birlikteliğinde daha uzun tedavi süresi daha etkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yavaş bilişsel tempo, metilfenidat, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, tedavi yanıtı, tedavi süresi

Çiğdem Yektaş, Ali Evren Tufan, Elif Sümeyra Kaplan Karakaya, Merve Yazıcı, Enes Sarıgedik. Does the coexistence of attention deficit hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo affect the treatment response in children?. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 177-185

Corresponding Author: Çiğdem Yektaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale