ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluation of the Notch, Il-1ß and Leptin Crosstalk Outcome (NILCO) Signaling Pathway in Schizophrenia [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. Ahead of Print: KPD-23281 | DOI: 10.5505/kpd.2024.23281

Evaluation of the Notch, Il-1ß and Leptin Crosstalk Outcome (NILCO) Signaling Pathway in Schizophrenia

Derya Güzel Erdoğan1, Ahmet Bulent Yazici2, Hüseyin Baylan3, Yavuz Selim Oğur4, Esra Yazici2
1Department of Physiology, Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Psychiatry, Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Anatomy, Sakarya University, Sakarya, Turkey
4Serdivan State Hospital, Sakarya, Türkiye

INTRODUCTION: In the nervous system, processes that require high organization, such as neuronal development, adaptation, and plasticity, are controlled by various signaling pathways. Investigating the disruptions in these signaling pathways in schizophrenia aims to reveal the genetic and epigenetic factors of the disease.
METHODS: In this study, which we designed as a step towards finding markers in schizophrenia, we evaluated the clinical findings, anthropometric parameters, and NILCO signaling pathway together in schizophrenia.
RESULTS: Our results showed that NOTCH and leptin levels in people with schizophrenia were significantly higher than in healthy individuals, and IL-1B was lower than controls. Among the parameters we examined, a positive correlation was found between NOTCH and fat mass, fat percentage, and BMI. Leptin had positive correlations between PANSS positive score, PANSS general, and total PANSS score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed changes in NOTCH, leptin, and IL levels in schizophrenia and that these markers have a significant relationship with each other and clinical parameters.

Keywords: Schizophrenia, Notch, leptin, Il-1ß, NILCO, PANSS

Şizofrenide Notch, Il-1ß ve Leptin Crosstalk Outcome (NILCO) Sinyal Yolunun Değerlendirilmesi

Derya Güzel Erdoğan1, Ahmet Bulent Yazici2, Hüseyin Baylan3, Yavuz Selim Oğur4, Esra Yazici2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4Serdivan Devlet Hastanesi, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sinir sisteminde nöron gelişimi, adaptasyon ve plastisite gibi yüksek organizasyon gerektiren süreçler çeşitli sinyal yollarıyla kontrol edilir. Şizofrenide bu sinyal yollarındaki bozulmaların araştırılması, hastalığın genetik ve epigenetik faktörlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şizofrenide belirteç bulma yolunda bir adım olarak tasarladığımız bu çalışmada şizofrenide klinik bulgular, antropometrik parametreler ve NILCO sinyal yolağını bir arada değerlendirdik.
BULGULAR: Sonuçlarımız şizofreni hastalarında NOTCH ve leptin düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu, IL-1B'nin ise kontrollerden düşük olduğunu gösterdi. İncelediğimiz parametreler arasında NOTCH ile yağ kütlesi, yağ yüzdesi ve BMI arasında pozitif bir korelasyon bulundu. Leptin, PANSS pozitif puanı, PANSS genel puanı ve toplam PANSS puanı arasında pozitif korelasyona sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma şizofrenide NOTCH, leptin ve IL düzeylerindeki değişiklikleri ve bu belirteçlerin birbirleriyle ve klinik parametrelerle anlamlı ilişkisi olduğunu ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Notch, leptin, Il-1ß, NILCO, PANSSCorresponding Author: Hüseyin Baylan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale