ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(2): 150-154 | DOI: 10.5505/kpd.2017.22931

Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis

Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi
Department Of Selçuk, Psychiatri University, Konya, Turkey

Delusional Misidentification Syndromes (SYTS) are considered to be rare psychopathological phenomena encountered in psychiatric and neurological tables. It is defined as those who believe that the persons, places, objects and events around the person have changed, or that the same things have multiplied. Intermetamorphosis syndrome is the idea that the physical and mental identities of familiar or alien people, changing in familiarity, change into a familiar person to the patient. It is the least rare among SYTS and was described by Courbon and Tusques in 1932. In this article, we present a case of intermetamorphosis syndrome associated with schizophrenia.

Keywords: Paranoid Psychoses, Delusions, Schizophrenia

Sanrısal yanlış tanıma sendromları: bir intermetamorfoz olgusu (tur)

Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Konya

Sanrısal Yanlış Tanımlama Sendromları (SYTS), psikiyatrik ve nörolojik tablolarda karşılaşılan nadir psikopatolojik fenomenler olarak kabul edilir. Kişilerin, yerlerin, nesnelerin ve olayların değiştiğine ya da aynılarının çoğaldığına inandığı sanrılar olarak tanımlanmaktadır. İntermetamorfoz sendromu, aşinalıkta artmanın göze çarptığı, tanıdık veya yabancı insanların fiziksel ve mental kimliklerinin değişerek hastaya tanıdık birine dönüşmesi sanrısıdır. SYTS arasında en nadir görüleni olup 1932 yılında Courbon ve TUsques tarafından tanımlanmıştır. Bu yazıda şizofreni tanısı konan bir olguya eşlik eden intermetamorfoz sendromu sunulacaktır. 22 yaşında, kadın hasta şüphecilik, kötülük görme düşünceleri, ve çevresine düşmancıl tutumlar gibi psikotik belirtilerle başvurdu. hastanın belirtilerine çevresindeki insanların başka insanlar olduğunu düşünme ve nesnelere ve yerlere aşinalığın artması şeklinde SYTS belirtileri eşlik ediyordu.

Anahtar Kelimeler: Paranoid Psikoz, Sanrılar, Şizofreni

Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi. Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis. J Clin Psy. 2017; 20(2): 150-154

Corresponding Author: Ali Kandeğer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale