ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Clinical Features in Trichotillomania [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 26-33

Clinical Features in Trichotillomania

Vehbi Keser1, Raşit TUKEL2, Nuray KARALI3, Celal ÇALIKUŞU3, Tuba ÖZPULAT Olgun4
1Uz. Dr., Alman Hastanesi
2Doç. Dr İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz. Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL
4Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

In this study, we investigated the demographic and phenomenological features, comorbidity, and family history in a series of 19patients with trichotillomania. The patiens were assessed with a semistructured interview that focused on the demographic characteristics and hair-pulling behaviour, the Structured Clinical Interview for DSM-III-R, the Manual for the Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders. Eighty-four percent of the patients were female. The mean age at onset of hair pulling was 15.4 years, the mean duration was 11 years. Seventy-nine percent of the subjects reported pulling out hair primarily from the scalp. All subjects described a sense of relief, 14 (74%) gratification after pulling out their hair. Twenty-one percent of the patients had an associated diagnosis of obsessive compulsive disorder; 21% dysthymia; 10.5% generalized anxiety disorder; 5.3% current major depressive episode; 15.8% past major depressive episode. Personality disorders were present in 36.8% of the patients. We have discussed our findings in the light of the literature.

Keywords: Key Words: Trichotillomania, hair pulling, clinical features, comorbidity.

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Vehbi Keser1, Raşit TUKEL2, Nuray KARALI3, Celal ÇALIKUŞU3, Tuba ÖZPULAT Olgun4
1Uz. Dr., Alman Hastanesi
2Doç. Dr İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Uz. Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL
4Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Bu çalışmada, 19 trikotilomani hastasında, demografik ve fenomenolojik özellikler, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve aile öyküsü araştırıldı. Hastalar, sosyodemografık ve klinik özelliklere ilişkin yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu, DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi, DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Kılavuzu ile değerlendirildi. Hastaların % 84'ü kadındı. Trikotilomaninin başlama yaşı ortalamasının 15.4, hastalık süresi ortalamasının 11 yıl olduğu saptandı. Hastaların, %79'unda saç koparma esas olarak saçlı deridendi. Saç koparma sonrasında, tüm hastalar rahatlama yaşarken; ondört hastanın (%73.7) ayrıca haz duygusu yaşadığı belirlendi. Trikotilomaniye ek olarak, hastaların %21'inde obsesif kompulsif bozukluk, %21'inde distimi, %10.5'inde yaygın anksiyete bozukluğu %5.3'ünde şimdiki major depresif epizod, %15.8'inde geçmiş major depresif epizod tanıları konuldu. Hastaların %36.8'inde kişilik bozuklukları mevcuttu. Elde ettiğimiz bulgular, konuyla ilgili yayınlarda bildirilen sonuçlarla karşılaştırılarak tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Trikotilomani, saç yolma, klinik özellikler, eştanılı durumlar.

Vehbi Keser, Raşit TUKEL, Nuray KARALI, Celal ÇALIKUŞU, Tuba ÖZPULAT Olgun. Clinical Features in Trichotillomania. J Clin Psy. 1999; 2(1): 26-33
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale