ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(1): 5-14 | DOI: 10.5505/kpd.2016.21931

Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Filiz Özdemiroğlu, Kadir Karakuş, Çağdaş Öykü Memiş, H. Gülnur Şen, Levent Sevinçok
Adnan Menderes University Department of Psychiatry, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder; to compare sociodemographic and clinic variables, and gender differences between medical students with or without ADHD.
METHODS: A total of 577 medical students were included in this study. Data were collected by using a sociodemographic questionnaire and the Adult Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnostic and Assessment Inventory based on DSM-IV.
RESULTS: Among 577 students 8% (n=46) were found to have a diagnosis of adult attention deficit hyperactivity disorder according to criteria of DSM-IV. 22 (48%) of them had predominantly inattentive, 14 (30%) had hyperactive, and 10 (22%) had combined type. The rates of regular alcohol use in students with attention deficit hyperactivity disorder was significantly higher than those without attention deficit hyperactivity disorder (p = 0.015).
When participants were assessed according to gender, the rates of failing in class and substance use in girls with attention deficit hyperactivity disorder were higher than in girls without attention deficit hyperactivity disorder. Whereas, substance use rates were higher in boys with attention deficit hyperactivity disorder than those without attention deficit hyperactivity disorder.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Adult attention deficit hyperactivity disorder was found to be 8% of our sample in university students. Regular alcohol consumption rates were higher in students with attention deficit hyperactivity disorder. The rates of failing in class and substance use were higher in girls, substance use were higher in boys with attention deficit hyperactivity disorder

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, medical students, gender

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Filiz Özdemiroğlu, Kadir Karakuş, Çağdaş Öykü Memiş, H. Gülnur Şen, Levent Sevinçok
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sıklığının belirlenmesi; Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan öğrencilerin bazı sosyodemografik ve klinik özellikler yönünden karşılaştırılması ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile cinsiyet arasındaki ilişkinin çeşitli yönleriyle incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 577 tıp öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilere sosyodemografik veri formu ve DSM-IV’e Dayalı Erişkin Dikkat Eksikliği Bozukluğu/ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Değerlendirme Envanteri uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 577 öğrenciden %8‘inde (n=46) DSM-IV’e göre erişkin Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğu saptandı. Bunlardan 22 tanesinde (%48) dikkatsizlik, 14 tanesinde (%30) hareketlilik ve 10 tanesinde (%22) karışık özellikler ön plandaydı. Dokuz öğrencinin (%1.6) aha önce Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olduğu, bunlardan 7 tanesinin erişkinlikte devam ettiği saptandı. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı bulunan öğrencilerde düzenli alkol kullananların oranı, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.015).
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan öğrenciler arasında, kızlarda sınıf tekrarı ve psikoaktif madde kullanım oranlarının Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olmayan kızlara göre; erkeklerde ise psikoaktif madde kullanım oranlarının Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olmayan erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Örneklemimizde üniversite öğrencilerinin %8’inde erişkin Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğu saptanmıştır Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan öğrencilerde düzenli olarak alkol kullanım oranları yüksekti. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan kız öğrencilerde sınıf tekrarı ve psikoaktif madde kullanımı, erkek öğrencilerde ise psikoaktif madde kullanımı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu, tıp öğrencileri, cinsiyet

Filiz Özdemiroğlu, Kadir Karakuş, Çağdaş Öykü Memiş, H. Gülnur Şen, Levent Sevinçok. Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Clin Psy. 2016; 19(1): 5-14

Corresponding Author: Levent Sevinçok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale