ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Avoidant Personality Disorder in Generalized Social Phobia and its Impact on Psychopathology [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 163-169

Avoidant Personality Disorder in Generalized Social Phobia and its Impact on Psychopathology

Kemal Sayar1, Mustafa SOLMAZ1, Mücahit Öztürk1, Akil Özer1, Meltem ARIKAN2
1Uz. Dr.,Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Avoidant personality disorder (APD) is known to show high comorbidity with social phobic particularly with generalized sub- type. Social phobia patients who also meet criteria for APD displayed greater social dysfunction and psychopathology in previous research. The aim of this study is to inquire the impact of comorbid APD on psychopathology in generalized social phobic (GSP) patients. 24 patients who were diagnosed as generalized subtype of social phobia according to DSM-IV criteria were involved in the study. Patients were interviewed with SCID-II and dichotomized into two groups according to the presence of APD. The two group of generalized social phobic patients with and without APD were compared with self-report measures and according to demographic characteristics. Generalized type social phobic patients with APD show significantly higher levels of depression compared to the patients without APD. GSP patients with APD also show significantly greater social phobia and avoidance compared to the patients with GSP alone. There was not a significant difference between hopelessness, alexithymia,anxiety and disability measures between the two groups. APD increases the level of psychopathology when it is comorbid with generalized social phobia but this does not lead to a greater disability. APD is not detected in a subgroup of GSP patients and this finding is not in line with the assumption that APD is a more severe form of social phobia.

Keywords: Key Words: Social phobia, avoidant personality disorder, comorbidity, psychopathology.

Yaygın Sosyal Fobi Hastalannda Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri

Kemal Sayar1, Mustafa SOLMAZ1, Mücahit Öztürk1, Akil Özer1, Meltem ARIKAN2
1Uz. Dr.,Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İSTANBUL

Çekingen kişilik bozukluğunun (ÇKB) sosyal fobiyle sıklıkla bir arada görüldüğü, örtüşmenin daha çok sosyal fobinin yaygın alt tipi ile ÇKB arasında olduğu çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. ÇKB ölçütlerini de karşılayan sosyal fobi hastalarının daha fazla sosyal bozulma ve depresif komorbidite gösterdikleri bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı ÇKB'nin yaygın sosyal fobideki (YSF) psikopatolojiyi ne ölçüde etkilediğini araştırmaktır. DSM-IV ölçütlerine göre, iki uzman psikiyatristin yaygın sosyal fobi tanısı koyduğu 24 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalarla SCID-II ile görüşme yapılmış ve yaygın sosyal fobi hastalan çekingen kişilik bozukluğu olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu iki grup demografik özellikler ve çeşitli özbildirim ölçeklerinden aldıkları puanlar açısından karşılaştırılmalardır. ÇKB'nin eşlik ettiği YSF hastaları, ÇKB'siz YSF hastalarına göre anlamlı ölçüde yüksek depresyon düzeyi göstermektedir. ÇKB'li YSF grubu, ÇKB'siz YSF grubuna göre anlamlı ölçüde fazla sosyal fiobik korku ve kaçınma göstermektedir. Her iki grup arasında umutsuzluk, aleksitimi, anksiyete ve yeti yitimi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. ÇKB yaygın sosyal fobiye eşlik ettiğinde psikopatoloji düzeyini arttırmakta ama bu ek bir yeti yitimine yol açmamaktadır. YSF hastalarının bir bölümünde ÇKB saptanmamış olması, ÇKB'nin sosyal fobinin daha şiddetli bir biçimi olduğu önermesini desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal fobi, çekingen kişilik bozukluğu, komorbidite, psikopatoloji.

Kemal Sayar, Mustafa SOLMAZ, Mücahit Öztürk, Akil Özer, Meltem ARIKAN. Avoidant Personality Disorder in Generalized Social Phobia and its Impact on Psychopathology. J Clin Psy. 2000; 3(3): 163-169
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale